Pracujeme zdravě a bezpečně

Jako jeden z předních světových poskytovatelů osobních ochranných prostředků pro komerční bezpečnost a ochranu zdraví při práci nabízí uvex bezpečnostní koncepci od hlavy až k patě. To nás samozřejmě zavazuje i s ohledem na naše vlastní zaměstnance.

Bezpečnost práce ve společnosti uvex

Jako jeden z předních světových poskytovatelů osobních ochranných prostředků pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci bereme téma bezpečnosti na pracovišti samozřejmě velmi vážně. Bezpečnostní koncepce společnosti uvex od hlavy až k patě se také používá v našich vlastních závodech v mnoha oblastech.

Skupina uvex proto provozuje systém řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) založený na principu systému OHRIS (Occupational Health and Risk Managementsystem), resp. LV 21 – a splňuje tak také ILO-OSH 2001.

1. Bezpečnost a zdraví pro každého

V rámci naší strategie bezpečnosti a ochrany zdraví při práci je naší prioritou minimalizovat rizika ohrožení bezpečnosti a zdraví pro zaměstnance a třetí osoby a průběžně zlepšovat bezpečnost a ochranu zdraví pracovníků na nejlepší v současné době dosažitelnou úroveň.

2. Bezpečnost jako úloha managementu

V rámci naší strategie bezpečnosti a ochrany zdraví při práci je naší prioritou v první řadě zajistit, aby všichni vedoucí pracovníci identifikovali a dodržovali veřejnoprávní povinnosti podle aktuálního stavu, které musí dodržovat organizace, a dobrovolné povinnosti nad tento rámec.

3. Bezpečnost závisí na každém jednotlivci

V rámci naší strategie bezpečnosti a ochrany zdraví při práci upřednostňujeme zajištění toho, aby všichni zaměstnanci byli stejnou měrou povinni aktivně se podílet na bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a vždy se chovali s vědomím bezpečnosti a zdraví jak z hlediska vlastního zdraví, tak i z hlediska ochrany třetích osob.

4. Bezpečnost musí být transparentní a ověřitelná

V rámci naší strategie bezpečnosti a ochrany zdraví při práci upřednostňujeme stanovení konkrétních, vyčíslitelných cílů v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

Opatření bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ochrany zdraví na pracovišti, úrazové prevence a prevence nemocí stejně jako bezpečnost provozních zařízení jsou přitom jednoznačné firemní cíle. Snažíme se úplně zamezit pracovním úrazům v areálu závodu (žádné pracovní úrazy, žádné prostoje v důsledku nehod či úrazů) a zabránit úrazům na cestě a úrazům na služební cestě (podle definice profesního oborového sdružení) ve všech výrobních a prodejních areálech.

uvex a nařízení EU o chemických látkách REACH

Nařízení o chemických látkách REACH („Registration, Evaluation, Authorization of Chemicals“ – v němčině přibližně „Registrierung, Bewertung, Zulassung von Chemikalien“ = „Registrace, hodnocení, povolování chemických látek“) upravují od 1. června 2007 právní předpisy o chemických látkách v rámci EU. uvex samozřejmě plní povinnosti vyplývající z cílů nařízení REACH a jejich provádění, a to bez omezení. Ochrana lidského zdraví a životního prostředí je naším cílem. Další informace a pokyny k nařízení REACH:

Cíle nařízení REACH

REACH se zaměřuje na ochranu lidského zdraví a životního prostředí před ohrožením chemikáliemi. Jako výrobce, resp. dovozce, je společnost uvex povinna identifikovat ohrožení. v souvislostí s registrací chemických látek je nutné uvést údaje o rizikovém potenciálu, použití a o opatřeních k řízení rizik. Vyhodnocení údajů předložených látek provádí evropská agentura pro chemické látky. Cílem je používat chemikálie s nejmenším možným rizikem pro člověka a životní prostředí.

Implementování nařízení REACH ve společnosti uvex

Jednotlivá opatření ve společnosti uvex pro implementaci nařízení REACH jsou:

  • úzký kontakt a výměna informací s dodavateli a výrobci na téma REACH
  • hodnocení dopadů nařízení REACH, jako je zaznamenávání všech látek zpracovávaných v našich výrobcích nebo vyhodnocení těchto údajů s ohledem na budoucí rizika při nákupu, a případně nutná registrace
  • striktní vyloučení karcinogenních, mutagenních látek nebo látek toxických pro reprodukci (CMR) – totéž platí pro látky klasifikované jako perzistentní, bioakumulativní nebo toxické (PBT)
  • koncentrace v surovinách na bázi polymerů, na které se podle rozhodnutí Spolkového institutu pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci (BAuA) nevztahuje nařízení REACH
  • žádná povinnost registrace pro výrobky uvex, protože jako výrobky ve smyslu nařízení REACH neuvolňují žádné látky
Seznam kandidátů na seznam látek vzbuzujících závažné obavy (látky SVHC)

Dvakrát za rok doplňuje Evropská agentura pro chemické látky (ECHA) seznam SVHC o další látky, tzv. „látky vzbuzující mimořádné obavy“ („substances of very high concern“ – krátce „SVHC“). Tyto látky SVHC splňují kritéria pro klasifikaci jako:

  • látky CMR (karcinogenní, mutagenní nebo toxické pro reprodukci)
  • látky PBT (perzistentní, bioakumulativní a toxické)
  • látky vPvB (velmi perzistentní a velmi bioakumulativní)
  • nebo jako látky s podobnými závažnými účinky – jako jsou například endokrinní vlastnosti, to znamená s obzvláště nežádoucí účinky na člověka a životní prostředí (v souladu s článkem 57 nařízení REACH)

Na webové stránce ECHA (externí odkaz) najdete vždy aktuální podobu seznamu SVHC.

Německá informační agentura REACH CLP pro biocidní přípravky

REACH-CLP-Biozid-Helpdesk (externí odkaz) zřízený Spolkovým institutem pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci (BAuA) poskytuje informace pro výrobce, dovozce a uživatele chemických látek a biocidních výrobků. Zde naleznete odpovědi na otázky týkající se nařízení REACH, nařízení CLP a nařízení o biocidních přípravcích od registrace, hodnocení a schválení až po klasifikaci a označování chemických látek a biocidů

Bezpečnost výrobků a zákaz škodlivých látek ve společnosti uvex:

Zejména výrobky, které přijdou do kontaktu s pokožkou – ke kterým patří také osobní ochranné prostředky – podléhají ve společnosti uvex přísným kritériím, která daleko přesahují směrnice EU, pokud jde o bezpečnost výrobků a kompatibilitu s životním prostředím. Nabízíme pouze výrobky, které neobsahují nebezpečné látky a neohrožují ani uživatele, ani životní prostředí.

Používání škodlivých látek je ve společnosti uvex obecně zakázáno. Pokud je použití ve výjimečných případech nevyhnutelné, platí velmi přísné požadavky pro jejich použití, takže lze kdykoliv vyloučit riziko pro uživatele i životní prostředí. Další podrobnosti k tomu najdete v našem seznamu zakázaných škodlivých látek. Dodržování všech v něm definovaných mezních hodnot je pravidelně kontrolováno nezávislými laboratořemi.