Prohlášení skupiny uvex group o ochraně osobních údajů

Vítáme vás na našich webových stránkách a těší nás, že máte zájem o naši společnost. Společnost UVEX WINTER HOLDING GmbH & Co.KG i společnosti, které jsou s ní spojeny (dále jen „uvex group“), berou ochranu vašich osobních údajů velice vážně. Vaše údaje zpracováváme v souladu s platnými právními předpisy na ochranu osobních údajů, zejména s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů (GDPR) a s prováděcími zákony jednotlivých zemí, které se na nás vztahují. V tomto prohlášení o ochraně osobních údajů vás podrobně informujeme o tom, jak uvex group zpracovává vaše osobní údaje, a o právech, která vám náležejí. Osobní údaje jsou informace, které umožňují zjištění totožnosti fyzické osoby. Patří k nim zejména jméno, datum narození, adresa, telefonní číslo, e-mailová adresa, ale také IP adresa. Údaje jsou anonymní, pokud je nikterak nelze přiřadit k uživateli.

1. Správce

UVEX WINTER HOLDING GmbH & Co. KG
Würzburger Straße 181
90766 Fürth
Německo
Tel: +49(0)911-9736-0
Email: datenschutz@uvex.de
Webová stránka: www.uvex.de

2. Kontaktní osoba ve věci ochrany osobních údajů

Kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů pro všechny společnosti z uvex group, které mají sídlo v Německu:

UVEX WINTER HOLDING GmbH & Co. KG
Würzburger Straße 181
90766 Fürth
Německo
Tel.: 49(0)911-9736-0
Email: datenschutz@uvex.de
Webová stránka: www.uvex.de

3. Vaše práva coby subjektu údajů

Nejdříve vás chceme informovat o právech, která vám náležejí coby subjektu údajů. Tato práva jsou zakotvena ve čl. 15 až 22 GDPR. Zahrnují:

 • Právo na informace (čl. 15 GDPR) 
 • Právo na smazání (čl. 17 GDPR)
 • Právo na opravu (čl. 16 GDPR)
 • Právo na přenos údajů (čl. 20 GDPR)
 • Právo na omezení zpracování údajů (čl. 18 GDPR)
 • Právo vznést námitku proti zpracování údajů (čl. 21 GDPR)

Chcete-li tato práva uplatnit, obraťte se na adresu datenschutz@uvex.de. Totéž platí, pokud máte dotazy ke zpracování osobních údajů v naší společnosti či chcete odvolat dříve poskytnutý souhlas. Navíc máte právo stěžovat si u dozorového úřadu pro ochranu údajů.

4. Práva na vznesení námitek

Pokud zpracováváme vaše osobní údaje za účelem přímého marketingu, máte právo kdykoli a bez uvedení důvodů vznést námitku vůči tomuto zpracování. To platí i pro profilování, pokud souvisí s přímým marketingem.

Pokud vznesete námitku vůči zpracování pro účely přímého marketingu, nebudeme vaše osobní údaje pro tyto účely dále zpracovávat. Námitku můžete vznést bezplatně a není předepsána konkrétní forma. Můžete kupříkladu napsat na adresu datenschutz@uvex.de.

Pokud vaše osobní údaje zpracováváme k hájení svých oprávněných zájmů, můžete vůči tomuto zpracování kdykoli vznést námitku z důvodů, které vyplývají z vaší konkrétní situace. Totéž platí i pro profilování, které se opírá o tato ustanovení.

V takovém případě nebudeme vaše osobní údaje dále zpracovávat, ledaže jsme schopni prokázat důvody pro zpracování, které jsou hodné ochrany a převažují nad vašimi zájmy, právy a svobodami, nebo pokud zpracování údajů slouží k uplatnění, vykonání či hájení právních nároků.

5. Účel a právní základ zpracování údajů

Při zpracování vašich osobních údajů budou dodržena veškerá ustanovení GDPR a ostatní platné předpisy na ochranu osobních údajů.

Právní základy pro zpracování osobních údajů vyplývají zejména ze čl. 6 GDPR.

Vaše údaje používáme k zahájení obchodní spolupráce, k plnění smluvních a zákonných povinností, k provádění smluvního vztahu, k nabízení výrobků a služeb i k posílení klientského vztahu, což může zahrnovat i analýzy k marketingovým účelům a přímému marketingu.

Váš souhlas se zpracováním osobních údajů může také představovat zákonem požadované oprávnění. Před udělením souhlasu vás seznámíme s účelem zpracování osobních údajů a s vaším právem na odvolání souhlasu.

Pokud se souhlas vztahuje i na zpracování zvláštních kategorií osobních údajů, před odesláním souhlasu vás na to výslovně upozorníme. Ke zpracování zvláštních kategorií osobních údajů dle čl. 9 GDPR dochází, jen pokud je to na základě právních předpisů potřebné a pokud neexistuje důvod domnívat se, že převažuje váš oprávněný zájem na vyloučení zpracování.

V určitých případech se při zpracování vašich údajů opíráme také o oprávněný zájem dle čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR. Ke zpracování údajů zde dochází, jen pokud to slouží k ochraně našich oprávněných zájmů, resp. oprávněných zájmů třetích stran a pokud ze zvážení zájmů nevyplynulo, že vaše zájmy, základní práva a svobody převažují.

6. Předávání údajů třetím stranám

Vaše údaje budeme předávat třetím stranám jen v rámci zákonných ustanovení či v případě, že jste poskytli potřebný souhlas. V opačném případě údaje třetím stranám předány nebudou, ledaže nás k tomu zavazují kogentní právní předpisy (např. předávání údajů externím stranám, jako jsou dozorové úřady nebo orgány činné v trestním řízení).

7. Příjemce údajů / kategorie příjemců

V rámci našeho podniku zajišťujeme, aby vaše osobní údaje obdržely pouze osoby, které je potřebují ke splnění smluvních a zákonných povinností. V rámci skupiny UVEX Group se to týká těchto společností:

 • UVEX WINTER HOLDING GmbH & Co. KG
 • UVEX SPORTS GmbH & Co. KG
 • UVEX ARBEITSSCHUTZ GmbH
 • FILTRAL GmbH & Co. Vertriebs KG
 • HIPLOCK GmbH
 • ALPINA SPORTS GmbH

Může být nutné je poskytnout dál, například když se prostřednictvím našeho centrálního portálu pro uchazeče o zaměstnání ucházíte o pracovní pozici vypsanou jedním z propojených podniků. Za účelem analýzy našich interních procesů a technické podpory dochází k poskytnutí osobních údajů společnosti UVEX WINTER HOLDING GmbH & Co.KG. Dále se výše uvedeným společnostem poskytují marketingové analytické údaje. Nelze přitom vyloučit, že zde doje i k předání osobních údajů.

V určitých případech podporují naše odborná oddělení při plnění jejich úkolů poskytovatelé služeb. Se všemi poskytovateli služeb byla uzavřena potřebná smlouva o ochraně osobních údajů.

8. Předávání do třetích zemí / záměr předávání do třetích zemí

K předávání osobních údajů do třetích států (mimo Evropskou unii, resp. Evropský hospodářský prostor) dochází pouze tehdy, pokud je to nutné nebo zákonem stanovené pro provádění závazkového vztahu, nebo pokud jste nám k tomu udělili svůj souhlas.

Vaše osobní údaje předáváme poskytovatelům služeb a společnostem v rámci skupiny mimo Evropský hospodářský prostor, mimo jiné do USA. Seznam nástrojů/poskytovatelů služeb společně s uvedením místa zpracování můžete najít v bodě 16 „Používané nástroje.“

Se všemi poskytovateli služeb byla uzavřena smlouva potřebná kvůli ochraně osobních údajů.

9. Doba ukládání osobních údajů

Vaše osobní údaje ukládáme, jen dokud jsou zapotřebí pro příslušný účel zpracování. Upozorňujeme, že kvůli četným archivačním lhůtám musejí být údaje ukládány i dále. Jde zejména o povinnosti plynoucí z obchodního a daňového práva (např. obchodní zákoník či zákon o daních). Pokud neexistuje povinnost uchovávat osobní údaje i nadále, jsou po dosažení účelu běžně mazány.

Osobní údaje navíc můžeme uchovávat, pokud jste nám k tomu udělili souhlas nebo pokud dojde k právním sporům a my využíváme důkazní prostředky v rámci zákonných promlčecích lhůt, které mohou činit až třicet let. Běžná promlčecí lhůta činí tři roky.

10. Bezpečný přenos vašich osobních údajů

Uplatňujeme technická a organizační bezpečnostní opatření, abychom osobní údaje, které ukládáme, co nejlépe ochránili před náhodnou či záměrnou manipulací, ztrátou, zničením či přístupem neoprávněných osob. Bezpečnostní úrovně průběžně přezkoumáváme ve spolupráci se specialisty na bezpečnost a přizpůsobujeme je novým bezpečnostním standardům.

Přenos dat na naše webové stránky a z nich je vždy šifrovaný. Jako přenosový protokol používáme na webových stránkách HTTPS, vždy s využitím aktuálních šifrovacích protokolů.

Vedle toho existuje možnost používat alternativní komunikační metody (např. pošta).

11. Povinnost poskytnout údaje

Různé osobní údaje jsou nezbytné pro vznik, provedení a ukončení závazkového vztahu a pro plnění spojených smluvních a zákonných povinností s tím spojených. Totéž platí pro používání naší stránky a různých funkcí, které jsou na ní k dispozici.

V určitých případech je nutné osobní údaje shromažďovat, resp. poskytovat na základě zákonných ustanovení. Upozorňujeme, že zpracování vašeho dotazu či provedení základního závazkového vztahu není bez poskytnutí těchto údajů možné.

12. Kategorie, zdroje a původ údajů

To, které osobní údaje zpracováváme, určuje příslušný kontext. Závisí to na tom, zda kupř. zadáváte objednávku či nám přes kontaktní formulář posíláte dotaz, ucházíte se o pracovní místo nebo posíláte reklamaci.

Upozorňujeme, že informace pro speciální typy zpracování případně zobrazujeme i zvlášť na vhodném místě, např. při načítání podkladů pro uchazeče o pracovní místa či při odesílání dotazů.

12.1 Údaje shromažďované při návštěvě naší stránky

 • Název poskytovatele internetového připojení
 • Údaje o internetových stránkách, že kterých nás navštívíte (tzv. „referer“)
 • Použitý webový prohlížeč a použitý operační systém
 • IP adresa, kterou vám přidělil váš poskytovatel internetového připojení
 • Vyžádané soubory, množství přenášených dat, stahování/export souborů
 • Údaje o internetových stránkách, které u nás vyvoláváte vč. data a času

Toto zpracování osobních údajů je technicky nezbytné, aby bylo možné zobrazit obsah našich internetových stránek na vašem koncovém zařízení. Proto se také musí pro dobu příslušné relace zjistit a uložit vaše IP adresa. Totéž platí pro další osobní údaje, jejichž zpracování je nutné pro správné zobrazení našich internetových stránek. Ukládání osobních údajů do tak zvaných log files slouží navíc k další optimalizaci stránek, zajištění jejich funkčnosti, zaručení bezpečnosti našich aplikací a k právnímu krytí (např. rozpoznání a odvrácení útoků na naše internetové stránky).

Právním podkladem pro toto zpracování a přechodné ukládání osobních údajů je náš oprávněný zájem jako provozovatele internetových stránek (čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR).

Doba uložení osobních údajů je omezená a k jejich vymazání dojde, jakmile se již osobní údaje nemusí uchovávat k účelu zpracování. V případě shromažďování pro správné zobrazení našich internetových stránek se tak stane po ukončení relace. Při ukládání osobních údajů do log files nastane vymazání, resp. anonymizace dat po 31 dnech.

12.2 V rámci žádosti o kontaktování zjišťujeme a zpracováváme tyto osobní údaje:

Na našich internetových stránkách je k dispozici kontaktní formulář, který lze použít pro elektronické navázání kontaktů. Pokud nám napíšete prostřednictvím tohoto kontaktního formuláře, zpracujeme vaše osobní údaje uvedené v tomto formuláři pro navázání kontaktu a zodpovězení vašich dotazů a požadavků.

Prostřednictvím kontaktního formuláře zjišťujeme tyto osobní údaje:

 • Typ dotazu
 • Příjmení, jméno
 • Firma a případně Počet zaměstnanců
 • Oslovení
 • E-mailová adresa
 • Telefonní číslo
 • Obsah dotazu

Dodržuje se přitom zásada minimalizace osobních údajů, kdy musíte zadávat pouze osobní údaje, které nutně potřebujeme, abychom s vámi mohli navázat kontakt (povinné údaje). Jedná se o typ dotazu, obsah dotazu, příjmení a jméno a vaši e-mailovou adresu. Tyto povinné údaje jsou označeny *(hvězdičkou).

Z technických důvodů a z důvodu právního krytí se navíc zpracovává vaše IP adresa. Veškeré ostatní osobní údaje jsou dobrovolná pole a můžete je uvést nepovinně (např. kvůli individuálnímu zodpovězení vašich dotazů).

Pro maximální ochranu a důvěrnost vašich osobních údajů realizujeme příslušná bezpečnostní opatření. Váš dotaz se k nám přenáší v kódované formě.

Pokud se na nás obrátíte formou e-mailu, zpracujeme osobní údaje, které nám sdělíte, výhradně za účelem zpracování vašeho dotazu. Pokud k navázání kontaktu nepoužijete nabízené formuláře, neproběhne žádné shromažďování osobních dat nad tento rámec.

12.3 Údaje zpracovávané při registraci

Na naší stránce nabízíme uživatelům možnost registrovat se, což vyžaduje zadání osobních údajů.

Při tom shromažďujeme tyto osobní údaje:

 • Oslovení
 • Příjmení, jméno
 • Datum narození
 • Dodací adresa
 • Fakturační adresa
 • Zákaznické číslo
 • DIČ
 • Počet zaměstnanců
 • Údaje o kontaktní osobě
 • E-mailová adresa

Registrace je tedy možná či nutná k plnění smlouvy (přes náš e-shop) s vámi nebo k provedení předsmluvních opatření, i když je umožněn přístup v pozici hosta.

Dbáme přitom na zásadu úspornosti osobních údajů a zásadu zamezení zpracování: jako povinné jsou hvězdičkou (*) označeny jen osobní údaje, které jsou potřebné k registraci. Jedná se např. o e-mailovou adresu a heslo včetně jeho zopakování.

U objednávek v našem e-shopu navíc k expedici potřebujeme fakturační adresu (oslovení, jméno, příjmení, adresa). Pokud se dodací adresa liší od fakturační, musíte výše uvedené údaje navíc zadat i pro dodací adresu.

Při registraci na naší stránce se navíc ukládají IP adresa uživatele, datum a hodina registrace (technická data na pozadí). Kliknutím na tlačítko „Jetzt registrieren“ (Registrovat se) dáváte souhlas se zpracováním svých údajů.

Upozornění: Heslo, které si zvolíte, uložíme v zašifrované podobě. Zaměstnanci naší společnosti je nebudou moci přečíst. Nemohou vám tedy poskytnout žádné informace, pokud heslo zapomenete.

V takovém případě použijte funkci „Passwort vergessen“ (Zapomenuté heslo), načež e-mailem obdržíte automaticky vygenerované nové heslo. Žádný zaměstnanec nemá oprávnění ptát se vás telefonicky či písemně na heslo. Pokud takový dotaz dostanete, heslo nikdy neuvádějte.

Po ukončení registrace vaše údaje uložíme, abyste mohli využívat chráněnou zákaznickou zónu. Jakmile se na našich stránkách přihlásíte pomocí e-mailové adresy coby uživatelského jména a pomocí hesla, budou tyto údaje zpřístupněny pro kroky, které na našich stránkách provedete (např. objednávky v našem e-shopu). Provedené objednávky lze zobrazit v historii objednávek. Můžete rovněž změnit fakturační a dodací adresu.

Registrovaní uživatelé mohou samostatně měnit/opravovat fakturační či dodací adresu v historii objednávek. Změny/opravy rádi provedou i pracovníci zákaznických služeb, pokud se na ně obrátíte. Registraci, resp. svůj zákaznický účet samozřejmě můžete kdykoli zrušit, resp. nechat smazat. Chcete-li to provést, obraťte se na pracovníky zákaznických služeb.

12.4 Údaje shromažďované při přihlášení k odběru zpravodaje

Na našich stránkách se můžete přihlásit k odběru bezplatného zpravodaje.

Při přihlášení k odběru zpravodaje shromažďujeme tyto údaje:

 • Příjmení, jméno
 • Údaj o tom, zda se přihlašujete jako soukromá osoba, zákazník či obchodník
 • E-mailová adresa
 • IP adresa přidělená poskytovatelem internetu
 • Analytická data sledovacího pixelu (čas otevření zpravodaje, otevřené odkazy)

K zasílání personalizovaných zpravodajů využíváme e-mailovou adresu a vaše jméno, které jste zadali při přihlášení k odběru.

Dbáme přitom na zásadu úspornosti osobních údajů a zásadu zamezení zpracování: jako povinné pole je označena pouze e-mailová adresa. Z technických důvodů i z důvodů právní ochrany zpracováváme při přihlášení k odběru zpravodaje také vaši IP adresu.

Při zasílání zpravodaje e-mailem používáme tzv. proces double opt-in. To znamená, že reklamy budete e-mailem dostávat, jen pokud předem výslovně potvrdíte, že máme aktivovat zasílání zpravodajů. Za tímto účelem vám zašleme potvrzovací e mail a požádáme vás, abyste kliknutím na odkaz, který je v něm obsažený, potvrdili, že si přejete zpravodaj na příslušnou e-mailovou adresu dostávat.

Odběr můžete samozřejmě kdykoli ukončit způsobem, který je ve zpravodaji nabízen, čímž zároveň odvoláváte souhlas s jeho zasíláním. Dále máte možnost odhlásit se od odběru zpravodaje i přímo přes naše webové stránky.

V našem zpravodaji je navíc zabudován tzv. sledovací pixel. Je to malý obrázek, který je začleněn přímo do zpravodaje. Pomocí tohoto pixelu můžeme statisticky vyhodnocovat záběr a úspěšnost zpravodaje. V zájmu tohoto vyhodnocování shromažďuje sledovací pixel tyto údaje:

 • Okamžik otevření zpravodaje
 • Odkazy, na které jste ve zpravodaji kliknuli

Smyslem sledovacího pixelu je optimalizovat zasílání zpravodaje a co nejlépe uzpůsobit jeho obsah zájmům uživatelů.

Pokud vyjádříte souhlas se zasíláním zpravodaje, souhlasíte i s využitím tohoto sledovacího pixelu. Pokud zrušíte odběr zpravodaje pomocí příslušného odkazu nebo přes naši stránku, budou smazány i vaše údaje, které byly prostřednictvím sledovacího pixelu shromážděny.

12.5 Údaje shromažďované v blogu

Na stránkách nabízíme registrovaným uživatelům možnost zanechat komentáře pod našimi blogy či reagovat na jiné komentáře.

Shromažďujeme tyto údaje:

 • Komentář uživatele
 • Čas odeslání komentáře
 • Zvolené uživatelské jméno či jméno
 • E-mailová adresa
 • IP adresa přidělená poskytovatelem internetu

V této souvislosti upozorňujeme, že komentáře na našem blogu se zobrazují s uvedením uživatelského jména (pseudonymu), které si uživatel zvolí, jakož i okamžiku odeslání.

Ukládání IP adresy přitom slouží k právní ochraně uvex group pro případ, že by některý komentář porušoval práva třetích stran či měl protiprávní obsah.

Osobní údaje, které v souvislosti s blogem shromažďujeme, nepředáváme třetím stranám, ledaže to vyžadují právní předpisy nebo uplatnění či obhajoba právních nároků ze strany uvex groupf.

13. Platební systémy (čl. 6 odst. 1 písm. a, b GDPR), ověření bonity (čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR)

V našem e-shopu můžete nakupovat na fakturu či platit kreditní kartou, přes službu PayPal či SEPA inkasem. Shromažďujeme příslušné platební údaje, abychom mohli provést vaši objednávku a platbu. Z technických důvodů i z důvodů právní ochrany zpracováváme také vaši IP adresu.

Dbáme přitom na zásadu úspornosti osobních údajů a zásadu zamezení zpracování: zadat musíte pouze osobní údaje, které potřebujeme k provedení platby (a tedy i provádění smlouvy) nebo které musíme shromažďovat ze zákona.

Bez těchto údajů bohužel budeme muset uzavření smlouvy odmítnout, jelikož ji nebudeme moci provádět.

Náš platební systém využívá k chráněnému přenosu vašich údajů šifrování pomocí SSL.

Upozornění k placení faktury: Pokud v našem e-shopu zvolíte nákup na fakturu, ověříme si vaši bonitu. Za tímto účelem zjistíme v úvěrovém registru Schutzgemeinschaft für allgemeine Kreditsicherung, v registrech dlužníků či u společností nabízejících pojištění úvěrů údaje, které jsou relevantní pro posouzení bonity či rizika nezaplacení.

Upozornění k placení kreditní kartou: Jak je u této platební metody běžné, ověříme údaje o kreditní kartě.

Upozornění ke službě PayPal: PayPal je společnost PayPal (Europe) S.à.r.l. et Cie, S.C.A.
22-24 Boulevard Royal, L-2449 Lucembursko. Pokud subjekt údajů během objednávky v našem e-shopu zvolí jako platební možnost PayPal, budou jeho údaje automaticky předány společnosti PayPal. Volbou této platební možnosti souhlasí subjekt údajů s předáním osobních údajů potřebných pro provedení platby. Společnosti PayPal jsou zpravidla předávány tyto osobní údaje: jméno, příjmení, adresa, e-mailová adresa, IP adresa, telefonní číslo, číslo mobilního telefonu či jiné údaje potřebné k provedení platby. K uzavření kupní smlouvy jsou zapotřebí i osobní údaje, které souvisejí s příslušnou objednávkou. Podrobnosti o ochraně osobních údajů ve společnosti PayPal najdete na stránce https://www.paypal.com/en/webapps/mpp/ua/privacy-prev (právní situace k 25. květnu 2018; v angličtině).

Upozornění k platbě inkasem: Jak je u bankovního inkasa běžné, shromažďujeme údaje o vašem účtu, abychom z něj mohli srazit příslušnou částku.

14. Automatizované rozhodování v jednotlivých případech

K rozhodování nevyužíváme žádné automatizované procesy zpracování.

15. Technologie k vyhodnocení vašeho chování při používání našich internetových stránek (čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR)

Naše internetové stránky používají na mnoha místech technologie sloužící k vyhodnocení vašeho chování při používání našich internetových stránek a k optimalizaci těchto stránek. K tomuto účelu se využívají soubory cookie, vyvolávání třetích stran a místní úložiště. Cookies jsou malé textové soubory, které váš prohlížeč ukládá do vašeho počítače (lokálně na pevný disk).

Tyto technologie používáme pouze na základě vašeho souhlasu (čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR). Umožňuje nám to tak analyzovat, jak uživatelé využívají naše internetové stránky. Můžeme tak přizpůsobit obsah těchto stránek potřebám návštěvníků. Díky souborům cookies máme navíc možnost měřit efektivitu určitých reklam a umisťovat je například v závislosti na tematických zájmech uživatelů.

V případě, že udělíte svůj souhlas, můžete jej v budoucnu kdykoli odvolat tak, že ZDE znovu vyvoláte lištu se žádostmi o souhlas a provedete příslušné nastavení.

Pro řízení různých cookies a nástrojů integrovaných na těchto internetových stránkách využíváme funkci Google Tag Manager.

Na našich internetových stránkách používáme nástroje a služby zobrazené v bodě 14.1. Právním podkladem pro používání je váš souhlas, který udělíte prostřednictvím lišty se žádostmi o souhlas zobrazené při první návštěvě našich internetových stránek. Detaily o používaných nástrojích a službách jsou uvedeny v následujících odstavcích.

Udělený souhlas můžete samozřejmě kdykoli zrušit, když ve svém internetovém prohlížeči ručně nebo pomocí příslušného softwaru vymažete uložené cookie na principu opt-in a následně znovu načtete naše internetové stránky, nebo pomocí tlačítka „Změnit nastavení osobních údajů“.

16. Používané nástroje

17. Odkazy na jiné poskytovatele

Naše webové stránky obsahují i odkazy na internetové stránky jiných společností. Tyto odkazy lze snadno rozpoznat. U takových webových stránek jiných poskytovatelů nemáme žádný vliv na jejich obsah. Z tohoto důvodu nemůžeme za tento obsah převzít ručení a odpovědnost. Za obsah těchto stránek vždy odpovídá jejich poskytovatel.

U stránek, na které odkazujeme, jsme v okamžiku jejich vložení na naši stránku prověřili možná porušení právních předpisů. V okamžiku vložení nebylo žádné porušení patrné, nelze však od nás požadovat, abychom bez konkrétních indicií, které by mohly svědčit o porušení právních předpisů, soustavně prověřovali obsah stránek, na které odkazujeme. Pokud se o takovém porušení dozvíme, příslušné odkazy obratem odstraníme.

18. Internetová nabídka v případě dětí

Uživatelé mladší 16 let nám nesmějí předávat žádné osobní údaje a nesmějí vyjadřovat souhlas s jejich zpracováním bez svolení osob oprávněných k výchově. Rodiče a osoby oprávněné k výchově vyzýváme, aby aktivně sledovaly aktivity a zájmy svých dětí na internetu.

19. Odkazy na sociální média

Na našich internetových stránkách najdete odkazy na sociální sítě Meta, Facebook, YouTube, LinkedIn, X a Instagram. Odkazy na internetové stránky sociálních sítí poznáte podle konkrétního loga. Pokud budete sledovat tyto odkazy, dostanete se na prezentaci společnosti uvex group na příslušné sociální síti. Při kliknutí na odkaz určité sociální sítě se vytvoří spojení na server této sociální sítě. Servery sociálních sítí tak zjistí, že jste navštívili naše internetové stránky. Kromě toho se poskytovateli sociálních sítí přenáší i další osobní údaje. Jsou to například:

 • adresa internetových stránek, na kterých se nachází aktivovaný odkaz
 • datum a čas vyvolání internetových stránek, resp. aktivace odkazu
 • informace o použitém prohlížeči a použitém operačním systému
 • IP adresa

Pokud jste již v okamžiku aktivace odkazu přihlášeni na příslušné sociální síti, může být poskytovatel této sociální sítě schopen zjistit z předaných osobních údajů vaše uživatelské jméno, a případně dokonce i vaše skutečné jméno, a tyto informace přiřadit k vašemu osobnímu uživatelskému účtu na sociální síti. Možnost přiřazení ke svému osobnímu uživatelskému účtu můžete vyloučit tím, že se ze svého uživatelského účtu předem odhlásíte.

Servery sociálních sítí se nacházejí v USA a dalších zemích mimo Evropskou unii. Osobní údaje proto mohou zpracovávat také poskytovatelé sociálních sítí ze zemí mimo Evropskou unii. Nezapomeňte prosím, že firmy v těchto zemích podléhají zákonu na ochranu osobních údajů, který osobní údaje nechrání stejně jako v členských státech Evropské unie.

Nezapomeňte prosím, že nemáme žádný vliv na rozsah, druh a účel zpracování osobních údajů ze strany poskytovatelů sociálních sítí. Podrobné informace týkající se používání vašich osobních údajů ze strany sociálních sítí integrovaných na našich internetových stránkách najdete ve směrnici o ochraně osobních údajů příslušné sociální sítě.

20. Prohlášení o ochraně osobních údajů / poznámky k ochraně osobních údajů na sociálních sítích

K sociálním sítím, na kterých se uvex group prezentuje, patří zejména Facebook, Instagram, YouTube, Xing, Pinterest a LinkedIn. V míře, v jaké máme kontrolu nad zpracováním vašich osobních údajů, zajišťujeme dodržování platných předpisů upravujících tuto oblast.

Níže najdete nejdůležitější informace o ochraně osobních údajů ve vztahu k naší prezentaci v jednotlivých sítích.

20.1 Jméno a adresa osoby odpovědné za provoz

Za prezentace společnosti ve smyslu obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) i za ostatní ustanovení na ochranu osobních údajů odpovídají vedle uvex group společnosti

 • Facebook: Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irsko
 • Instagram: Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irsko
 • YouTube: Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko
 • Xing: New York SE, Dammtorstraße 30, 20354 Hamburg, Německo
 • Pinterest: Pinterest Europe Ltd., Palmerston House, 2nd Floor, Fenian Street, Dublin 2, Irsko
 • LinkedIn: LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Place, Dublin 2, Irsko

Tyto platformy a jejich funkce však využíváte na vlastní odpovědnost. Platí to zejména pro používání interaktivních funkcí (např. komentování, sdílení, hodnocení).

Dále vás upozorňujeme na to, že vaše údaje mohou být zpracovávány mimo území Evropské unie. S příslušnými provozovateli byla uzavřena potřebná smlouva o ochraně osobních údajů.

20.2 Účel a právní rámec

Provozujeme fanouškovské stránky, abychom s jejich uživateli mohli komunikovat a informovat je o naší nabídce.

Navíc shromažďujeme údaje ke statistickým účelům, abychom obsah mohli dále rozvíjet a optimalizovat a aby naše nabídka byla atraktivnější. Údaje, které jsou k tomu potřebné (např. celkový počet otevření stránky, aktivity na stránkách a údaje poskytnuté uživateli, interakce), generují a poskytují sociální sítě. Na jejich vytváření a zobrazení nemáme žádný vliv.

Provozovatelé sociálních sítí, ale také uvex group navíc vaše osobní údaje zpracovávají pro účel výzkum trhu a reklamy. Je tedy možné, že na základě vašeho uživatelského chování a z toho plynoucích zájmů budou vytvářeny uživatelské profily. Tak lze na platformách i mimo ně mimo jiné zobrazit reklamy, které odpovídají vašim zájmům. K tomuto účelu se na vašem počítači zpravidla ukládají soubory cookie.

Nezávisle na tom mohou být ve vašich uživatelských profilech uloženy i údaje, které se nezjišťují přímo na vašich koncových přístrojích. K ukládání a analýze dochází i napříč přístroji. To platí zejména v případě, že máte uživatelský účet a jste na příslušné platformě přihlášeni.

Nad tento rámec neshromažďujeme a nezpracováváme žádné osobní údaje.

Základem pro zpracování vašich osobních údajů ze strany uvex group je náš oprávněný zájem na efektivním informování a komunikaci podle čl. 6 odst. 1 věty 1 písm. f GDPR.

Pokud budete požádáni o souhlas se zpracováním údajů, tj. pokud vyjádříte souhlas kliknutím na tlačítko nebo jiným způsobem (opt-in), jsou právním základem pro zpracování čl. 6 odst. 1 věty 1 písm. a ve spojení s čl. 7 GDPR.

20.3 Vaše práva / možnost vznášet námitky

Pokud jste členem sociální sítě a nechcete, aby tato síť prostřednictvím naší prezentace sbírala údaje o vás a spojovala je s členskými údaji, které o vás má,

 • musíte se před návštěvou naší fanouškovské stránky na příslušné síti odhlásit,
 • musíte smazat soubory cookie, které jsou uloženy na vašem přístroji,
 • musíte zavřít prohlížeč a otevřít jej znovu.

Pokud se přihlásíte, jste pro sociální síť opět rozpoznatelní jako konkrétní uživatel.

Detailní vysvětlení zpracování údajů a možnosti vznést námitku (opt-out) najdete v odkazech níže:

 • Facebook:

Prohlášení o ochraně osobních údajů: https://www.facebook.com/about/privacy/

Opt-out: https://www.facebook.com/settings?tab=adshttps://www.youronlinechoices.com/cz/

 • Instagram:

Prohlášení o ochraně osobních údajů: https://help.instagram.com/519522125107875

Opt-out: https://thenai.org/opt-out (v angličtině) a https://www.youronlinechoices.com/cz/

 • YouTube:

Prohlášení o ochraně osobních údajů: https://policies.google.com/privacy?hl=cs

Opt-out: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en (v angličtině) a https://www.youronlinechoices.com/cz/

 • Xing:

Prohlášení o ochraně osobních údajů: https://privacy.xing.com/en (v angličtině)

Opt-out: http://www.youronlinechoices.com

 • Pinterest:

Prohlášení o ochraně osobních údajů: https://policy.pinterest.com/cs/privacy-policy

Opt-out: https://help.pinterest.com/cs/article/personalization-and-data

 • LinkedIn:

Prohlášení o ochraně osobních údajů: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

Opt-out: https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy a https://www.youronlinechoices.com/cz/

Co se týče zpracování vašich osobních údajů, máte následující práva:

právo na informace, právo na opravu, právo na smazání, právo na omezení zpracování, právo vznášet námitky, právo na přenos údajů, právo na stížnost na protiprávní zpracování osobních údajů u příslušného dozorového úřadu.

Jelikož však uvex group nemá plný přístup k vašim osobním údajům, obraťte se při uplatňování těchto práv přímo na poskytovatele sociálních sítí, jelikož ti mají přístup k osobním údajům svých uživatelů a mohou učinit příslušná opatření a poskytovat informace.

Pokud přesto potřebujete pomoc, samozřejmě se vynasnažíme vám vyhovět. Obracejte se na pověřence pro ochranu osobních údajů (viz výše).

20.4 Informace o autorském právu a právech k uměleckým dílům

Pokud v naší prezentaci chcete zveřejnit obrázky, texty, plány, videa, hudbu apod., pak vás upozorňujeme, že je možné, že tím postupujete veškerá užívací práva příslušné sociální síti, což pro vás v konečném důsledku může mít právní důsledky, pokud nejste autorem či vlastníkem příslušných práv.