Prohlášení skupiny uvex group o ochraně osobních údajů

Vítáme vás na našich webových stránkách a těší nás, že máte zájem o naši společnost. Společnost UVEX WINTER HOLDING GmbH & Co.KG i společnosti, které jsou s ní spojeny (dále jen „uvex group“), berou ochranu vašich osobních údajů velice vážně. Vaše údaje zpracováváme v souladu s platnými právními předpisy na ochranu osobních údajů, zejména s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů (GDPR) a s prováděcími zákony jednotlivých zemí, které se na nás vztahují. V tomto prohlášení o ochraně osobních údajů vás podrobně informujeme o tom, jak uvex group zpracovává vaše osobní údaje, a o právech, která vám náležejí. Osobní údaje jsou informace, které umožňují zjištění totožnosti fyzické osoby. Patří k nim zejména jméno, datum narození, adresa, telefonní číslo, e-mailová adresa, ale také IP adresa. Údaje jsou anonymní, pokud je nikterak nelze přiřadit k uživateli.

1. Správce

UVEX WINTER HOLDING GmbH & Co. KG
Würzburger Straße 181
90766 Fürth
Německo
Tel: +49(0)911-9736-0
Email: datenschutz@uvex.de
Webová stránka: www.uvex.de

2. Kontaktní osoba ve věci ochrany osobních údajů

Kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů pro všechny společnosti z uvex group, které mají sídlo v Německu:

UVEX WINTER HOLDING GmbH & Co. KG
Würzburger Straße 181
90766 Fürth
Německo
Tel.: 49(0)911-9736-0
Email: datenschutz@uvex.de
Webová stránka: www.uvex.de

3. Vaše práva coby subjektu údajů

Nejdříve vás chceme informovat o právech, která vám náležejí coby subjektu údajů. Tato práva jsou zakotvena ve čl. 15 až 22 GDPR. Zahrnují:

 • Právo na informace (čl. 15 GDPR) 
 • Právo na smazání (čl. 17 GDPR)
 • Právo na opravu (čl. 16 GDPR)
 • Právo na přenos údajů (čl. 20 GDPR)
 • Právo na omezení zpracování údajů (čl. 18 GDPR)
 • Právo vznést námitku proti zpracování údajů (čl. 21 GDPR)

Chcete-li tato práva uplatnit, obraťte se na adresu datenschutz@uvex.de. Totéž platí, pokud máte dotazy ke zpracování osobních údajů v naší společnosti či chcete odvolat dříve poskytnutý souhlas. Navíc máte právo stěžovat si u dozorového úřadu pro ochranu údajů.

4. Práva na vznesení námitek

Pokud zpracováváme vaše osobní údaje za účelem přímého marketingu, máte právo kdykoli a bez uvedení důvodů vznést námitku vůči tomuto zpracování. To platí i pro profilování, pokud souvisí s přímým marketingem.

Pokud vznesete námitku vůči zpracování pro účely přímého marketingu, nebudeme vaše osobní údaje pro tyto účely dále zpracovávat. Námitku můžete vznést bezplatně a není předepsána konkrétní forma. Můžete kupříkladu napsat na adresu datenschutz@uvex.de.

Pokud vaše osobní údaje zpracováváme k hájení svých oprávněných zájmů, můžete vůči tomuto zpracování kdykoli vznést námitku z důvodů, které vyplývají z vaší konkrétní situace. Totéž platí i pro profilování, které se opírá o tato ustanovení.

V takovém případě nebudeme vaše osobní údaje dále zpracovávat, ledaže jsme schopni prokázat důvody pro zpracování, které jsou hodné ochrany a převažují nad vašimi zájmy, právy a svobodami, nebo pokud zpracování údajů slouží k uplatnění, vykonání či hájení právních nároků.

5. Účel a právní základ zpracování údajů

Při zpracování vašich osobních údajů budou dodržena veškerá ustanovení GDPR a ostatní platné předpisy na ochranu osobních údajů.

Právní základy pro zpracování osobních údajů vyplývají zejména ze čl. 6 GDPR.

Vaše údaje používáme k zahájení obchodní spolupráce, k plnění smluvních a zákonných povinností, k provádění smluvního vztahu, k nabízení výrobků a služeb i k posílení klientského vztahu, což může zahrnovat i analýzy k marketingovým účelům a přímému marketingu.

Váš souhlas se zpracováním osobních údajů může také představovat zákonem požadované oprávnění. Před udělením souhlasu vás seznámíme s účelem zpracování osobních údajů a s vaším právem na odvolání souhlasu.

Pokud se souhlas vztahuje i na zpracování zvláštních kategorií osobních údajů, před odesláním souhlasu vás na to výslovně upozorníme. Ke zpracování zvláštních kategorií osobních údajů dle čl. 9 GDPR dochází, jen pokud je to na základě právních předpisů potřebné a pokud neexistuje důvod domnívat se, že převažuje váš oprávněný zájem na vyloučení zpracování.

V určitých případech se při zpracování vašich údajů opíráme také o oprávněný zájem dle čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR. Ke zpracování údajů zde dochází, jen pokud to slouží k ochraně našich oprávněných zájmů, resp. oprávněných zájmů třetích stran a pokud ze zvážení zájmů nevyplynulo, že vaše zájmy, základní práva a svobody převažují.

6. Předávání údajů třetím stranám

Vaše údaje budeme předávat třetím stranám jen v rámci zákonných ustanovení či v případě, že jste poskytli potřebný souhlas. V opačném případě údaje třetím stranám předány nebudou, ledaže nás k tomu zavazují kogentní právní předpisy (např. předávání údajů externím stranám, jako jsou dozorové úřady nebo orgány činné v trestním řízení).

7. Příjemce údajů / kategorie příjemců

V rámci naší společnosti zajišťujeme, aby vaše údaje získaly pouze osoby, které je potřebují k plnění smluvních a zákonných povinností.

V jednotlivých případech může být nutné, abychom vaše údaje předávali i přidruženým společnostem, kupř. pokud se přes náš centrální kariérní portál ucházíte o pracovní místo, které nabízí některá z našich přidružených společností.

V jistých případech jsou našim odborným oddělením při plnění jejich úkolů nápomocni poskytovatelé služeb. Se všemi poskytovateli služeb byla uzavřena potřebná smlouva o ochraně osobních údajů.

8. (Zamýšlený) přenos údajů do třetích zemí

Přenos osobních údajů do třetích zemí (mimo Evropskou unii, resp. Evropský hospodářský prostor) se koná, jen pokud je to nutné k provedení závazkového vztahu či pokud to předepisuje zákon nebo pokud jste nám k tomu udělili souhlas.

Vaše osobní údaje předáváme poskytovatelům služeb a společnostem ze skupiny mimo Evropský hospodářský prostor, konkrétně do Švýcarska a do USA.

Se všemi poskytovateli služeb byla uzavřena potřebná smlouva o ochraně osobních údajů.

9. Doba ukládání osobních údajů

Vaše osobní údaje ukládáme, jen dokud jsou zapotřebí pro příslušný účel zpracování. Upozorňujeme, že kvůli četným archivačním lhůtám musejí být údaje ukládány i dále. Jde zejména o povinnosti plynoucí z obchodního a daňového práva (např. obchodní zákoník či zákon o daních). Pokud neexistuje povinnost uchovávat osobní údaje i nadále, jsou po dosažení účelu běžně mazány.

Osobní údaje navíc můžeme uchovávat, pokud jste nám k tomu udělili souhlas nebo pokud dojde k právním sporům a my využíváme důkazní prostředky v rámci zákonných promlčecích lhůt, které mohou činit až třicet let. Běžná promlčecí lhůta činí tři roky.

10. Bezpečný přenos vašich osobních údajů

Uplatňujeme technická a organizační bezpečnostní opatření, abychom osobní údaje, které ukládáme, co nejlépe ochránili před náhodnou či záměrnou manipulací, ztrátou, zničením či přístupem neoprávněných osob. Bezpečnostní úrovně průběžně přezkoumáváme ve spolupráci se specialisty na bezpečnost a přizpůsobujeme je novým bezpečnostním standardům.

Přenos dat na naše webové stránky a z nich je vždy šifrovaný. Jako přenosový protokol používáme na webových stránkách HTTPS, vždy s využitím aktuálních šifrovacích protokolů.

Uživatelům nabízíme šifrování obsahu také v kontaktních formulářích či při ucházení se o pracovní pozici.

Vedle toho existuje možnost používat alternativní komunikační metody (např. pošta).

11. Povinnost poskytnout údaje

Různé osobní údaje jsou nezbytné pro vznik, provedení a ukončení závazkového vztahu a pro plnění spojených smluvních a zákonných povinností s tím spojených. Totéž platí pro používání naší stránky a různých funkcí, které jsou na ní k dispozici.

V určitých případech je nutné osobní údaje shromažďovat, resp. poskytovat na základě zákonných ustanovení. Upozorňujeme, že zpracování vašeho dotazu či provedení základního závazkového vztahu není bez poskytnutí těchto údajů možné.

12. Kategorie, zdroje a původ údajů

To, které osobní údaje zpracováváme, určuje příslušný kontext. Závisí to na tom, zda kupř. zadáváte objednávku či nám přes kontaktní formulář posíláte dotaz, ucházíte se o pracovní místo nebo posíláte reklamaci.

Upozorňujeme, že informace pro speciální typy zpracování případně zobrazujeme i zvlášť na vhodném místě, např. při načítání podkladů pro uchazeče o pracovní místa či při odesílání dotazů.

a) Údaje shromažďované při návštěvě naší stránky

 • Jméno poskytovatele internetu
 • Údaje o webové stránce, ze které jste na naše stránky přišli (tzv. indikující osoba)
 • Použitý prohlížeč a operační systém
 • IP adresa přidělená poskytovatelem internetu
 • Vyžádané soubory, množství přenesených dat, stažené soubory / přenos souborů
 • Údaje o podstránkách, které na našich webových stránkách otevřete, včetně data a času
 • Tyto údaje se ukládají podle čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR v zájmu technické bezpečnosti (zejména k obraně před útoky na náš server).

b) Údaje shromažďované při odeslání dotazu

Na naší stránce je k dispozici kontaktní formulář, jehož prostřednictvím se na nás můžete obrátit elektronicky. Pokud nám napíšete přes kontaktní formulář, zpracováváme osobní údaje, které tam uvedete, abychom s vámi mohli navázat kontakt a zodpovědět vaše dotazy a přání.

Prostřednictvím kontaktního formuláře shromažďujeme tyto údaje:

 • Typ dotazu
 • Obsah dotazu
 • Společnost, příp. počet zaměstnanců
 • Oslovení
 • Jméno, příjmení
 • Kontaktní údaje

Dbáme přitom na zásadu úspornosti osobních údajů a zásadu zamezení zpracování: zadat musíte pouze osobní údaje, které potřebujeme k tomu, abychom s vámi navázali kontakt (povinné údaje). Jedná se o druh a obsah dotazu, příjmení a jméno a e-mailovou adresu. Tyto povinné údaje jsou označeny hvězdičkou (*).

Z technických důvodů i z důvodů právní ochrany zpracováváme také vaši IP adresu. Veškeré ostatní údaje jsou dobrovolné a můžete je zadat, pokud si to přejete (např. k individuálnímu zodpovězení dotazů).

V zájmu optimálního zabezpečení a důvěrnosti osobních údajů uplatňujeme odpovídající bezpečnostní opatření. Váš dotaz k nám bude přenesen v šifrované podobě.

Pokud se na nás obrátíte e-mailem, zpracujeme osobní údaje, které jsou v e-mailu uvedeny, výlučně ke zodpovězení dotazu. Pokud k navázání kontaktu nevyužijete nabízené kontaktní formuláře, nedochází nad rámec toho k žádnému shromažďování osobních údajů.

c) Údaje zpracovávané při registraci

Na naší stránce nabízíme uživatelům možnost registrovat se, což vyžaduje zadání osobních údajů.

Při tom shromažďujeme tyto osobní údaje:

 • Oslovení
 • Příjmení, jméno
 • Datum narození
 • Dodací adresa
 • Fakturační adresa
 • Zákaznické číslo
 • DIČ
 • Počet zaměstnanců
 • Údaje o kontaktní osobě
 • E-mailová adresa

Registrace je tedy možná či nutná k plnění smlouvy (přes náš e-shop) s vámi nebo k provedení předsmluvních opatření, i když je umožněn přístup v pozici hosta.

Dbáme přitom na zásadu úspornosti osobních údajů a zásadu zamezení zpracování: jako povinné jsou hvězdičkou (*) označeny jen osobní údaje, které jsou potřebné k registraci. Jedná se např. o e-mailovou adresu a heslo včetně jeho zopakování.

U objednávek v našem e-shopu navíc k expedici potřebujeme fakturační adresu (oslovení, jméno, příjmení, adresa). Pokud se dodací adresa liší od fakturační, musíte výše uvedené údaje navíc zadat i pro dodací adresu.

Při registraci na naší stránce se navíc ukládají IP adresa uživatele, datum a hodina registrace (technická data na pozadí). Kliknutím na tlačítko „Jetzt registrieren“ (Registrovat se) dáváte souhlas se zpracováním svých údajů.

Upozornění: Heslo, které si zvolíte, uložíme v zašifrované podobě. Zaměstnanci naší společnosti je nebudou moci přečíst. Nemohou vám tedy poskytnout žádné informace, pokud heslo zapomenete.

V takovém případě použijte funkci „Passwort vergessen“ (Zapomenuté heslo), načež e-mailem obdržíte automaticky vygenerované nové heslo. Žádný zaměstnanec nemá oprávnění ptát se vás telefonicky či písemně na heslo. Pokud takový dotaz dostanete, heslo nikdy neuvádějte.

Po ukončení registrace vaše údaje uložíme, abyste mohli využívat chráněnou zákaznickou zónu. Jakmile se na našich stránkách přihlásíte pomocí e-mailové adresy coby uživatelského jména a pomocí hesla, budou tyto údaje zpřístupněny pro kroky, které na našich stránkách provedete (např. objednávky v našem e-shopu). Provedené objednávky lze zobrazit v historii objednávek. Můžete rovněž změnit fakturační a dodací adresu.

Registrovaní uživatelé mohou samostatně měnit/opravovat fakturační či dodací adresu v historii objednávek. Změny/opravy rádi provedou i pracovníci zákaznických služeb, pokud se na ně obrátíte. Registraci, resp. svůj zákaznický účet samozřejmě můžete kdykoli zrušit, resp. nechat smazat. Chcete-li to provést, obraťte se na pracovníky zákaznických služeb.

d) Registrace přes Facebook Connect

Namísto přímé registrace na našich stránkách se můžete registrovat i přes službu Facebook Connect. Poskytovatelem této služby je společnost Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irsko.

Pokud se rozhodnete pro registraci pomocí služby Facebook Connect a kliknete na tlačítko Login with Facebook / Connect with Facebook, budete automaticky přesměrováni na platformu společnosti Facebook. Tam se můžete přihlásit pomocí svých uživatelských údajů. Váš profil na Facebooku tak bude propojen s naší stránkou, resp. s našimi službami. Tímto propojením získáme přístup k vašim údajům uloženým na Facebooku. Jedná se zejména o tyto údaje:

 • Technický identifikátor (ID na Facebooku)
 • Úvodní fotografie
 • Celé jméno
 • Věková kategorie
 • Odkaz na profil
 • Pohlaví
 • Časové pásmo
 • Používaný jazyk
 • Profilová fotografie
 • Časové razítko poslední aktualizace profilu
 • Status ověření
 • E-mailová adresa

Zdroj: https://developers.facebook.com/docs/facebook-login/permissions/

Z tohoto seznamu využijeme při otevření, zpřístupnění a personalizaci vašeho účtu tyto údaje:

 • Jméno
 • Příjmení
 • E-mailová adresa
 • Technický identifikátor (ID na Facebooku)

Další informace jsou obsaženy v uživatelských podmínkách a zásadách ochrany osobních údajů společnosti Facebook. Ty najdete zde:

https://www.facebook.com/about/privacy/
https://www.facebook.com/legal/terms/

S tímto provozovatelem byla uzavřena potřebná smlouva o ochraně osobních údajů.

e) Údaje shromažďované od uchazečů o práci

Těší nás, že máte zájem pracovat v uvex group. Jsme si vědomi významu vašich údajů. Osobní údaje, které zadáte ve formuláři pro uchazeče o pracovní místo, zpracováváme jen za účelem efektivního, korektního provedení přijímacího procesu a pro navázání kontaktu v rámci tohoto procesu. Vaše údaje nejsou bez vašeho souhlasu předávány třetím stranám.

Ve formuláři pro uchazeče o pracovní místo budete vyzváni k zadání osobních údajů. Shromažďujeme tyto údaje:

 • Oslovení
 • Titul
 • Jméno, příjmení
 • Adresa
 • Kontaktní údaje
 • Datum narození
 • Požadovaná pozice, resp. činnost
 • Video uchazeče (pokud si to přeje)
 • Očekávaná odměna
 • Dostupnost
 • Informace o tom, jak se dozvěděli o uvex group
 • Dokumenty, které načtete prostřednictvím portálu (např. průvodní dopis a životopis)
 • Dále využíváme údaje, které jsme zákonně získali z veřejně přístupných zdrojů (např. z kariérních portálů).

Dbáme přitom na zásadu úspornosti osobních údajů a zásadu zamezení zpracování: zadat musíte pouze osobní údaje, které potřebujeme k tomu, abychom mohli v plné míře posoudit vaše podklady (povinné údaje). Jedná se o tyto údaje: oslovení, jméno a příjmení, kontaktní údaje, požadovaná pozice, resp. činnost, informace o tom, jak jste se o uvex group dozvěděli, průvodní dopis a životopis. Tyto povinné údaje jsou označeny hvězdičkou (*). Z technických důvodů i z důvodů právní ochrany zpracováváme také vaši IP adresu.

Bez těchto údajů bohužel nemůžeme vaše podklady přezkoumat, takže náš systém pro uchazeče o pracovní místo v případě jejich nezadání neumožní podklady načíst. Samozřejmě máte možnost přidat do formuláře dobrovolné údaje.

V zájmu optimálního zabezpečení a důvěrnosti osobních údajů uplatňujeme odpovídající bezpečnostní opatření. Systém pro uchazeče o pracovní místo přenese vaše podklady v zašifrované podobě. Vaše údaje ukládáme k výše uvedeným účelům, dokud nebude přijímací proces uzavřen a neuplynou příslušné lhůty, nejpozději ale šest měsíců po obdržení rozhodnutí.

Vaše podklady ale můžeme ukládat i déle, abychom je mohli porovnávat s dalšími volnými pracovními místy, které odpovídají všemu profilu.

K tomu potřebujeme váš souhlas. Ten nám před načtením podkladů můžete dát zatržením příslušného políčka. V takovém případě budeme vaše údaje uchovávat 12 měsíců. Souhlas můžete samozřejmě kdykoli odvolat bez uvedení důvodů a s budoucím účinkem. Stačí zavolat na číslo, +49 (0)911/9736 1573 nebo napsat na adresu recruiting@uvex.de či UVEX WINTER HOLDING GmbH & Co.KG, Personalmanagement, Würzburger Str. 181, 90766 Fürth, Německo.

f) Další údaje shromažďované od uchazečů o práci přes Xing

Vedle našeho portálu pro uchazeče o pracovní místa či přímého zaslání podkladů e-mailem či poštou existuje možnost ucházet se o práci pomocí profilu na sociální síti Xing.

Pokud tuto možnost využijete, budou zpracovány údaje uvedené v bodě 12.5.

Upozorňujeme na to, že společnost Xing může případně zpracovávat další údaje, protože na tom má zájem. Zásady ochrany osobních údajů společnosti Xing uvádějí účel a rozsah zjišťování dat a jejich dalšího zpracování a používání a vysvětlují, jaká práva v této souvislosti máte a jaká nastavení můžete zvolit k ochraně svého soukromí. Najdete je zde:

https://privacy.xing.com/en/privacy-policy/ (v angličtině).

g) Údaje shromažďované při přihlášení k odběru zpravodaje

Na našich stránkách se můžete přihlásit k odběru bezplatného zpravodaje.

Při přihlášení k odběru zpravodaje shromažďujeme tyto údaje:

 • Příjmení, jméno
 • Údaj o tom, zda se přihlašujete jako soukromá osoba, zákazník či obchodník
 • E-mailová adresa
 • IP adresa přidělená poskytovatelem internetu
 • Analytická data sledovacího pixelu (čas otevření zpravodaje, otevřené odkazy)

K zasílání personalizovaných zpravodajů využíváme e-mailovou adresu a vaše jméno, které jste zadali při přihlášení k odběru.

Dbáme přitom na zásadu úspornosti osobních údajů a zásadu zamezení zpracování: jako povinné pole je označena pouze e-mailová adresa. Z technických důvodů i z důvodů právní ochrany zpracováváme při přihlášení k odběru zpravodaje také vaši IP adresu.

Při zasílání zpravodaje e-mailem používáme tzv. proces double opt-in. To znamená, že reklamy budete e-mailem dostávat, jen pokud předem výslovně potvrdíte, že máme aktivovat zasílání zpravodajů. Za tímto účelem vám zašleme potvrzovací e mail a požádáme vás, abyste kliknutím na odkaz, který je v něm obsažený, potvrdili, že si přejete zpravodaj na příslušnou e-mailovou adresu dostávat.

Odběr můžete samozřejmě kdykoli ukončit způsobem, který je ve zpravodaji nabízen, čímž zároveň odvoláváte souhlas s jeho zasíláním. Dále máte možnost odhlásit se od odběru zpravodaje i přímo přes naše webové stránky.

V našem zpravodaji je navíc zabudován tzv. sledovací pixel. Je to malý obrázek, který je začleněn přímo do zpravodaje. Pomocí tohoto pixelu můžeme statisticky vyhodnocovat záběr a úspěšnost zpravodaje. V zájmu tohoto vyhodnocování shromažďuje sledovací pixel tyto údaje:

 • Okamžik otevření zpravodaje
 • Odkazy, na které jste ve zpravodaji kliknuli

Smyslem sledovacího pixelu je optimalizovat zasílání zpravodaje a co nejlépe uzpůsobit jeho obsah zájmům uživatelů.

Pokud vyjádříte souhlas se zasíláním zpravodaje, souhlasíte i s využitím tohoto sledovacího pixelu. Pokud zrušíte odběr zpravodaje pomocí příslušného odkazu nebo přes naši stránku, budou smazány i vaše údaje, které byly prostřednictvím sledovacího pixelu shromážděny.

h) Údaje shromažďované v blogu

Na stránkách nabízíme registrovaným uživatelům možnost zanechat komentáře pod našimi blogy či reagovat na jiné komentáře.

Shromažďujeme tyto údaje:

 • Komentář uživatele
 • Čas odeslání komentáře
 • Zvolené uživatelské jméno či jméno
 • E-mailová adresa
 • IP adresa přidělená poskytovatelem internetu

V této souvislosti upozorňujeme, že komentáře na našem blogu se zobrazují s uvedením uživatelského jména (pseudonymu), které si uživatel zvolí, jakož i okamžiku odeslání.

Ukládání IP adresy přitom slouží k právní ochraně uvex group pro případ, že by některý komentář porušoval práva třetích stran či měl protiprávní obsah.

Osobní údaje, které v souvislosti s blogem shromažďujeme, nepředáváme třetím stranám, ledaže to vyžadují právní předpisy nebo uplatnění či obhajoba právních nároků ze strany uvex groupf.

13. Platební systémy (čl. 6 odst. 1 písm. a, b GDPR), ověření bonity (čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR)

V našem e-shopu můžete nakupovat na fakturu či platit kreditní kartou, přes službu PayPal či SEPA inkasem. Shromažďujeme příslušné platební údaje, abychom mohli provést vaši objednávku a platbu. Z technických důvodů i z důvodů právní ochrany zpracováváme také vaši IP adresu.

Dbáme přitom na zásadu úspornosti osobních údajů a zásadu zamezení zpracování: zadat musíte pouze osobní údaje, které potřebujeme k provedení platby (a tedy i provádění smlouvy) nebo které musíme shromažďovat ze zákona.

Bez těchto údajů bohužel budeme muset uzavření smlouvy odmítnout, jelikož ji nebudeme moci provádět.

Náš platební systém využívá k chráněnému přenosu vašich údajů šifrování pomocí SSL.

Upozornění k placení faktury: Pokud v našem e-shopu zvolíte nákup na fakturu, ověříme si vaši bonitu. Za tímto účelem zjistíme v úvěrovém registru Schutzgemeinschaft für allgemeine Kreditsicherung, v registrech dlužníků či u společností nabízejících pojištění úvěrů údaje, které jsou relevantní pro posouzení bonity či rizika nezaplacení.

Upozornění k placení kreditní kartou: Jak je u této platební metody běžné, ověříme údaje o kreditní kartě.

Upozornění ke službě PayPal: PayPal je společnost PayPal (Europe) S.à.r.l. et Cie, S.C.A.
22-24 Boulevard Royal, L-2449 Lucembursko. Pokud subjekt údajů během objednávky v našem e-shopu zvolí jako platební možnost PayPal, budou jeho údaje automaticky předány společnosti PayPal. Volbou této platební možnosti souhlasí subjekt údajů s předáním osobních údajů potřebných pro provedení platby. Společnosti PayPal jsou zpravidla předávány tyto osobní údaje: jméno, příjmení, adresa, e-mailová adresa, IP adresa, telefonní číslo, číslo mobilního telefonu či jiné údaje potřebné k provedení platby. K uzavření kupní smlouvy jsou zapotřebí i osobní údaje, které souvisejí s příslušnou objednávkou. Podrobnosti o ochraně osobních údajů ve společnosti PayPal najdete na stránce https://www.paypal.com/en/webapps/mpp/ua/privacy-prev (právní situace k 25. květnu 2018; v angličtině).

Upozornění k platbě inkasem: Jak je u bankovního inkasa běžné, shromažďujeme údaje o vašem účtu, abychom z něj mohli srazit příslušnou částku.

14. Automatizované rozhodování v jednotlivých případech

K rozhodování nevyužíváme žádné automatizované procesy zpracování.

15. Soubory cookie (čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR)

Naše webové stránky obsahují na několika místech tzv. soubory cookie. Soubory cookie slouží k tomu, aby naše nabídka byla uživatelsky přívětivější, efektivnější a bezpečnější. Soubory cookie jsou malé textové soubory ukládané ve vašem prohlížeči (místně na pevném disku).

Vzhledem k oprávněnému zájmu (čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR) používáme soubory cookie, které jsou potřebné pro provoz webových stránek a zajištění jejich funkčnosti. Na základě oprávněného zájmu navíc rovněž využíváme soubory cookie, s jejichž pomocí zobrazujeme webové stránky v jazyce, který se jeví jako vhodný na základě jazykového nastavení vašeho prohlížeče a IP adresy.

V závislosti na účelu zůstávají tyto soubory cookie uloženy trvale. tj. i po ukončení relace (tzv. stálé soubory cookie, např. deaktivační/opt-out soubory cookie), nebo se mažou se zavřením prohlížeče (tzv. relační soubory cookie). Navíc s vaším souhlasem ukládáme další soubory cookie. S jejich pomocí můžeme analyzovat, jak uživatelé používají naše webové stránky, a přizpůsobovat obsah jejich potřebám.

Navíc máme díky souborům cookie možnost měřit účinnost konkrétních reklam a zobrazovat je kupříkladu v závislosti na tématech, o která uživatelé projevují zájem. Právním základem zde je váš souhlas (čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR).

Pokud vyjádříte souhlas, můžete jej samozřejmě kdykoli a bez udání důvodů odvolat pomocí funkce opt-out dle bodu 23.2.

Ke správě různých souborů cookie a nástrojů, které jsou zabudovány do naší stránky, využíváme nástroj Google Tag Manager od společnosti Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko („Google“). Google Tag Manager slouží ke zprávě a spouštění tagů na webových stránkách přes rozhraní. Tento nástroj pouze implementuje tagy obsažené na stránkách a neshromažďuje žádné osobní údaje. Do koncových přístrojů neukládá žádné soubory cookie. Google Tag Manager však nemá vliv na to, zda tagy, které spravuje, samy ukládají soubory cookie. Pokud na úrovni domény či cookie dojde k deaktivaci, bude tato deaktivace platit pro všechny sledovací tagy, které byly implementovány prostřednictvím Google Tag Manager.

Většina internetových prohlížečů akceptuje soubory cookie automaticky. Soubory cookie můžete na svém přístroji samozřejmě deaktivovat, omezit nebo smazat také manuálně v nastavení prohlížeče nebo s pomocí softwaru.

Upozornění: Pokud deaktivujete ukládání souborů cookie, je možné, že nebudete mít přístup ke všem funkcím našich webových stránek v plném rozsahu.

16. Vytváření uživatelských profilů, resp. využívání souborů cookie, které nejsou čistě funkční (čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR)

Na našich stránkách využíváme níže uvedené nástroje a služby. Právním základem pro používání je váš souhlas, který projevíte na banneru, jenž se zobrazí při první návštěvě naší stránky. Podrobnosti o použitých nástrojích a službách najdete v následujících odstavcích.

Udělený souhlas můžete samozřejmě kdykoli odvolat tím, že v prohlížeči manuálně či přes vhodný software smažete uložený soubor cookie opt-in a následně znovu načtete naši stránku, nebo tím, že kliknete na odkaz pro opt-out uvedený níže v popisech po jednotlivé nástroje.

a) Využití Facebook Custom Audiences (pixel pro návštěvnické kroky)

Tato stránka používá tzv. facebookový pixel sociální sítě, kterou provozuje společnost Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irsko.

Právním základem pro zpracování osobních údajů je váš souhlas podle čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR.

Pomocí facebookového pixelu může společnost Facebook určit návštěvníky naší internetové prezentace jako cílovou skupinu pro zobrazování reklam (tzv. Facebook Ads). Vzhledem k tomu využíváme facebookový pixel, abychom reklamu na Facebooku, kterou jsme aktivovali, zobrazili jen těm uživatelům Facebooku či Instagramu, kteří projevili zájem o naši internetovou nabídku či odpovídají jistým charakteristikám (např. zájem o jistá témata či produkty, zjištěný na základě navštívených stránek), jež předáváme společnosti Facebook (tzv. custom audiences).

Facebookový pixel vkládá při otevření našich webových stránek přímo Facebook. Tento pixel může na váš přístroj uložit tzv. soubor cookie. Pokud jste při otevření naší stránky přihlášení k Facebooku či se přihlásíte následně, bude návštěva vaší internetové prezentace zaznamenána ve vašem profilu. Tyto informace k vám mohou být přiřazeny s využitím dalších informací, které o vás Facebook ukládá např. z toho titulu, že na této síti máte účet.

Pomocí facebookového pixelu dále můžeme sledovat účinnost reklam na Facebooku pro statistické účely a výzkum trhu, jelikož uvidíme, zda byl uživatel po kliknutí na reklamu na Facebooku přesměrován na naši stránku (tzv. konverze).

Informace shromážděné prostřednictvím pixelu či souboru cookie může Facebook navíc agregovat a v agregované podobě využívat pro své vlastní reklamní účely či reklamní účely třetích stran. Facebook tak např. může z vašeho chování na těchto webových stránkách usoudit na jisté zájmy a tyto informace může využít při zobrazování nabídky třetích stran. Facebook navíc může informace shromážděné pomocí pixelu či souboru cookie spojovat s dalšími informacemi, které o vás shromáždil přes jiné stránky a/nebo v souvislosti s využíváním sociální sítě Facebook, takže Facebook Ireland Limited může ukládat váš profil. Tento profil může být využit k reklamním účelům.

Pomocí facebookového pixelu navíc může být sledováno vaše chování na různých stránkách poté, co jste si prohlédli reklamu na Facebooku či jste na ni klikli. Díky tomu lze vyhodnocovat účinnost reklamy na Facebooku pro statistické účely a pro průzkum trhu a může to přispět k optimalizaci budoucích propagačních opatření.

V souvislosti s facebookovým pixelem využíváme dodatečnou funkci „rozšířené srovnání“. Zde jsou údaje společnosti Facebook předávány k vytváření cílových skupin („custom audiences“ či „lookalike audiences“).

Facebook se při zpracování osobních údajů řídí svými zásadami pro využívání osobních údajů: https://www.facebook.com/policy. Konkrétní informace o facebookovém pixelu a způsobu jeho fungování najdete zde: https://www.facebook.com/business/help/651294705016616.

Upozorňujeme na to, že vaše osobní údaje mohou být případně přeneseny do USA. S tímto provozovatelem byla uzavřena potřebná smlouva o ochraně osobních údajů.

b) Využití Google Analytics

Tato internetová stránka používá Google Analytics, službu pro webovou analýzu, jejímž poskytovatelem je společnost Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko („Google“).

Google Analytics používá soubory cookie, které umožňují analyzovat, jak stránku používáte. Informace, jež soubory cookie vytvářejí o tom, jak stránku používáte, se zpravidla přenášejí na server společnosti Google v USA a ukládají se tam.

Pokud pro tuto stránku aktivujete anonymizaci IP, společnost Google ve členských státech Evropské unie nebo v jiných smluvních státech Dohody o Evropském hospodářském prostoru vaši IP adresu nejprve zkrátí. Jen ve výjimečných případech je IP adresa přenesena na server společnosti Google v USA v plné verzi a zkrácena až tam.

Z pověření provozovatele této webové stránky bude společnost Google tyto informace využívat k tomu, aby pro provozovatele webových stránek vyhodnocovala vaše používání webových stránek, sestavovala zprávy o aktivitách na webu a poskytovala další služby související s aktivitou webových stránek a používáním internetu. Společnost Google nespojuje IP adresu sdělenou vaším prohlížečem v rámci Google Analytics s jinými daty.

S tímto provozovatelem byla uzavřena potřebná smlouva o ochraně osobních údajů.

Právním základem pro využití Google Analytics je váš informovaný souhlas podle čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR.

Osobní údaje uživatelů se mažou či anonymizují po 38 měsících.

Další informace o podmínkách užívání a ochraně osobních údajů najdete na stránce:

https://marketingplatform.google.com/about/analytics/terms/cz/

a

https://policies.google.com/?hl=cs

Ukládání souborů cookie můžete zabránit odpovídajícím nastavením prohlížeče; upozorňujeme však, že pokud tak učiníte, může se stát, že nebudete moci v plné míře využívat všechny funkce této stránky.

Kromě toho můžete společnosti Google ve shromažďování dat vygenerovaných prostřednictvím souboru cookie a vztahujících se k vašemu používání webové stránky (včetně vaší IP adresy) a rovněž ve zpracovávání těchto dat zabránit tím, že si stáhnete a nainstalujete plug-in prohlížeče dostupný na následujícím odkazu:

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en (v angličtině).

Pokud používáte prohlížeč v mobilním přístroji či chcete alternativu k plug-inu v prohlížeči, můžete dalšímu shromažďování dat službou Google Analytics na této stránkách zamezit kliknutím na tento odkaz: 

Na vašem koncovém zařízení se uloží cookie pro opt-out. Pokud soubory cookie smažete, musíte na odkaz kliknout znovu.

Upozorňujeme vás na to, že služba Google Analytics na této webové stránce byla rozšířena o kód „gat._anonymizeIp();“, aby bylo zaručeno anonymizované shromažďování IP adres (tzv. maskování IP).

c) Využití Google Ads a remarketingu

Používáme reklamní službu Google Ads (dříve Google AdWords), kterou poskytujete společnost Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko („Google“).

Vaše interakce s reklamami Google se měří prostřednictvím typů kampaní, které jsou na našich stránkách aktivní (tj. obsahová síť, nákupy, vyhledávací síť). Pokud kliknete na reklamu společnosti Google, uloží se ve vašem prohlížeči soubor cookie. Ten sleduje vaši další aktivitu ve vztahu k produktu propagovanému v reklamě (conversion tracking). Pomocí těchto dat můžeme měřit účinnost reklamních kampaní.

Shromažďujeme od vás tato data: jedinečné ID, počet/frekvence reklam, které vám byly zobrazeny (ad impressions), a vaše kroky/kliky.

Ve službě Google Ads navíc používáme funkci remarketing. Pomocí této funkce můžeme uživatelům stránky zobrazovat reklamy založené na jejich zájmech i na jiných stránkách v rámci reklamní sítě Google (ve vyhledávání Google či na YouTube, tzv. reklamy Google či na jiných stránkách). Za tímto účelem analyzujeme interakce uživatelů na našich stránkách, např. to, o které nabídky se uživatel zajímal, abychom mu mohli zobrazovat cílenou reklamu i později na jiných stránkách. Za tímto účelem ukládá Google určité číslo do prohlížečů uživatelů, kteří navštěvují určité služby Google nebo stránky v obsahové síti Google. Prostřednictvím tohoto čísla, označovaného jako soubor cookie, se eviduje počet uživatelů. Toto číslo slouží k jednoznačné identifikaci prohlížeče na určitém koncovém přístroji, nikoli k identifikaci určité osoby.

Google Tag Manager slouží ke správě a řízení různých tagů. Za tímto účelem se do vašeho prohlížeče uloží soubor cookie. Tag Manager spravuje výlučně jiné tagy a sám žádné údaje neshromažďuje.

K využití nástrojů společností Google dochází na základě vašeho souhlasu (čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR). Souhlas můžete kdykoli odvolat kliknutím na odkaz https://adssettings.google.com. Odvolání platí je pro přístroj a prohlížeč, na kterém byl souhlas udělen. Tento postup popřípadě opakujte na všech přístrojích. Pokud smažete soubor opt-out cookie, budete znovu dotazováni na souhlas s přenosem údajů.

V prohlížeči můžete navíc nastavit zákaz zobrazování reklam třetích stran. Sledování ze strany Google můžete trvale zamezit také pomocí plug-inu pro běžné prohlížeče, který si můžete stáhnout zde hhttps://support.google.com/ads/answer/7395996.

Vaše údaje budou předány společnosti Google za účelem vyhodnocení. Pokud máte u společnosti Google účet, může Google propojit data získaná ze sledování.

Informace, jež soubory cookie vytvářejí o tom, jak stránku používáte, se zpravidla přenášejí na server společnosti Google v USA a ukládají se tam. S tímto provozovatelem byla uzavřena potřebná smlouva o ochraně osobních údajů.

Údaje potřebné pro tento úkon mažeme, jakmile přestanou mít význam pro naše účely. V našem případě je to po 12 měsících.

Další informace o společnosti Google a jejím prohlášení o ochraně osobních údajů najdete zde: https://policies.google.com/technologies/ads?hl=cs/

d) Využití Google AdSense

Na našich stránkách se používá služba Google AdSense od společnosti Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko („Google“).

Tato služba umožňuje zobrazování reklamního obsahu na třetích stránkách díky tomu, že reklamy, které se na těchto stránkách objevují, se hodí k jejich obsahu. Navíc je zde umožněno zacílení založené na zájmech uživatelů díky generování individuálních uživatelských profilů.

Díky Google AdSense tak můžeme na našich stránkách zobrazovat reklamy na míru.

Aby mohla služba Google AdSense fungovat, ukládají se na koncovém zařízení uživatele soubory cookie, jejichž pomocí může Google analyzovat, jak uživatelé stránek používají naši stránku. Při každé návštěvě našich stránek či jejich podstránek, na kterých se používá Google AdSense, bude prohlížeč uživatele vyzván k přenosu osobních údajů (např. IP adresa) na servery společnosti Google. Google tak má mimo jiné možnost zjistit původ uživatelů a na základě toho vyúčtovat provize.

Google AdSense navíc využívá tzv. sledovací pixel, tedy miniaturní obrázek uložený na stránkách, k provedení analýz souborů protokolů. Tyto analýzy slouží ke statistickému vyhodnocení. Pomocí tohoto vyhodnocování může Google kupříkladu zjistit, kdy a na jak dlouho uživatel stránku otevřel nebo na které odkazy klikl. Lze tak také sledovat příliv návštěvníků na naše stránky.

Pokud je na vašem koncovém přístroji uložen soubor cookie Google AdSense, přenášejí se na servery společnosti Google, které se nacházejí především v USA, vaše osobní údaje jako IP adresa a další údaje potřebné k evidenci a zúčtování zobrazených reklam. Google může tyto údaje předávat třetím stranám. S tímto provozovatelem byla uzavřena potřebná smlouva o ochraně osobních údajů.

Pokud máte u společnosti Google účet, může Google propojit data získaná ze sledování.

Další informace o tom, jak Google zpracovává vaše údaje, najdete zde: https://www.google.de/intl/cs_cz/adsense/start/. Její prohlášení o ochraně osobních údajů si můžete zobrazit zde: https://policies.google.com/technologies/ads?hl=cs/.

K využití nástrojů společností Google dochází na základě vašeho souhlasu (čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR). Souhlas můžete kdykoli odvolat kliknutím na odkaz https://adssettings.google.com. Odvolání platí je pro přístroj a prohlížeč, na kterém byl souhlas udělen. Tento postup popřípadě opakujte na všech přístrojích. Pokud smažete soubor opt-out cookie, budete znovu dotazováni na souhlas s přenosem údajů.

V prohlížeči můžete navíc nastavit zákaz zobrazování reklam třetích stran. Sledování ze strany Google můžete trvale zamezit také pomocí plug-inu pro běžné prohlížeče, který si můžete stáhnout zde https://support.google.com/ads/answer/7395996.

17. Plug-iny sociálních sítí

Na těchto stránkách jsou vloženy různé plug-iny sociálních sítí. Jako příklad lze uvést tlačítko To se mi líbí od Facebooku nebo tlačítka různých sítí ke sdílení obsahu.

Pokud použijete tyto vložené prvky sociálních sítí, vytvoří přímé propojení s příslušnou sociální sítí. Příslušná sociální síť přenese obsah plug-inu přímo do vašeho prohlížeče a ten jej vloží do stránky.

Tyto plug-iny se do naší stránky vždy vkládají s využitím tzv. řešení Shariff, který vyvinul německý počítačový časopis c’t. Co to znamená?

Běžné prvky sociálních sítí při každém otevření stránky přenášejí uživatelská data, a dávají tak sociálním sítím přesné informace o vašem chování na internetu (sledování uživatelů). To se děje, i když nemáte na sociální síti účet, nebo k němu nejste přihlášení.

Prvky sociálních sítí v řešení Shariff navazují přímý kontakt mezi sociální sítí a návštěvníkem webových stránek teprve v okamžiku, kdy návštěvník aktivně klikne na tlačítko. Další informace najdete na stránkách www.heise.de.

Kliknutím na tlačítko projevujete souhlas s tím, že daná sociální síť bude shromažďovat vaše údaje. Souhlas můžete kdykoli odvolat na stránkách příslušné sociální sítě.

Aktivací plug-inu získává příslušná sociální síť informaci, že jste otevřeli příslušnou stránku naší internetové prezentace. Pokud jste k této sociální síti přihlášeni, může od tohoto okamžiku přiřadit návštěvu vašemu uživatelskému účtu, i když stisknutí podruhé nepotvrdíte. Pokud kliknete na plug-in, například na tlačítko To se mi líbí, podruhé nebo pokud napíšete komentář, váš prohlížeč tuto informaci předá přímo sociální síti a ta ji uloží.

Sociální síť může shromažďovat vaše údaje, např. IP adresu, i pokud na ní nemáte účet.

Pokud nechcete, aby o vás sociální sítě shromažďovaly údaje přes naši internetovou stránku, musíte se odhlásit, než naši stránku navštívíte. Vedle toho si můžete do prohlížeče nainstalovat vhodné blokovací rozšíření.

Upozorňujeme, že při používání prvků sociálních sítí zpravidla dochází k přenosu dat do USA či jiných zemí mimo EU. Se všemi provozovateli byla uzavřena potřebná smlouva o ochraně osobních údajů.

a) Integrace prvků sítě Twitter

Naše internetová stránka využívá prvky (zde: „tlačítko Twitter“) sociální sítě Twitter, kterou provozuje společnost Twitter International Company, The Academy, 42 Pearse Street, Dublin 2, Irsko („Twitter“).

Pokud otevřete část naše webové stránky, která takové tlačítko obsahuje, může váš prohlížeč navázat přímé spojení se servery společnosti Twitter, je-li tlačítko zmáčknuto. Obsah tlačítka přenese Twitter přímo do vašeho prohlížeče a umístí jej na stránku. V takovém případě nemáme žádný vliv na nakládání s daty, která Twitter pomocí tlačítka shromažďuje, ale vycházíme z toho, že zahrnují vaši IP adresu.

Zásady ochrany osobních údajů společnosti Twitter uvádějí účel a rozsah zjišťování dat a jejich dalšího zpracování a používání ze strany poskytovatele a vysvětlují, jaká práva v této souvislosti máte a jaká nastavení můžete zvolit k ochraně svého soukromí. Najdete je zde: https://twitter.com/en/privacy (v angličtině).

b) Integrace prvků sítě Instagram

Tato stránka používá tzv. prvky (zde: tlačítko Instagram) sociální sítě Instagram, kterou provozuje společnost Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irsko („Facebook“).

Pokud otevřete část naše webové stránky, která takové tlačítko obsahuje, může váš prohlížeč navázat přímé spojení se servery společnosti Facebook, je-li tlačítko zmáčknuto. Obsah tlačítka přenese Facebook přímo do vašeho prohlížeče a umístí jej na stránku. V takovém případě nemáme žádný vliv na nakládání s daty, která Facebook pomocí tlačítka shromažďuje, ale vycházíme z toho, že zahrnují vaši IP adresu.

Zásady ochrany osobních údajů společnosti Facebook uvádějí účel a rozsah zjišťování dat a jejich dalšího zpracování a používání ze strany poskytovatele a vysvětlují, jaká práva v této souvislosti máte a jaká nastavení můžete zvolit k ochraně svého soukromí. Najdete je zde: https://help.instagram.com/519522125107875.

c) Integrace prvků sítě LinkedIn

Naše stránka používá prvky (zde: plug-in LinkedIn) sociální sítě LinkedIn, kterou provozuje společnost LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Place, Dublin 2, Irsko („LinkedIn“).

Pokud otevřete část našich webových stránek, která takové tlačítko obsahuje, může váš prohlížeč navázat přímé spojení se servery společnosti LinkedIn, je-li tlačítko zmáčknuto. Obsah tlačítka přenese LinkedIn přímo do vašeho prohlížeče a umístí jej na stránku. V takovém případě nemáme žádný vliv na nakládání s daty, která LinkedIn pomocí tlačítka shromažďuje, ale vycházíme z toho, že zahrnují vaši IP adresu.

Zásady ochrany osobních údajů společnosti LinkedIn uvádějí účel a rozsah zjišťování dat a jejich dalšího zpracování a používání ze strany poskytovatele a vysvětlují, jaká práva v této souvislosti máte a jaká nastavení můžete zvolit k ochraně svého soukromí. Najdete je zde: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy?trk=homepage-basic_footer-privacy-policy.

Pomocí odkazu https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls můžete zamezit využívání svých údajů pro reklamní účely a jiné služby LinkedIn.

d) Integrace prvků sítě Pinterest

Naše stránka využívá prvky (zde: „plug-in Pinterest“) sociální sítě Pinterest, kterou provozuje společnost Pinterest Europe Ltd., Palmerston House, 2nd Floor, Fenian Street, Dublin 2, Irsko („Pinterest“).

Pokud otevřete část našich webových stránek, která takové tlačítko obsahuje, může váš prohlížeč navázat přímé spojení se servery společnosti Pinterest, je-li tlačítko zmáčknuto. Obsah tlačítka přenese Pinterest přímo do vašeho prohlížeče a umístí jej na stránku. V takovém případě nemáme žádný vliv na nakládání s daty, která Pinterest pomocí tlačítka shromažďuje, ale vycházíme z toho, že zahrnují vaši IP adresu.

Zásady ochrany osobních údajů společnosti Pinterest uvádějí účel a rozsah zjišťování dat a jejich dalšího zpracování a používání ze strany poskytovatele a vysvětlují, jaká práva v této souvislosti máte a jaká nastavení můžete zvolit k ochraně svého soukromí. Najdete je zde: https://www.pinterest.de/_/_/policy/privacy-policy/.

e) Integrace prvků sítě Xing

Naše stránka používá prvky (zde: plug-in Xing) sociální sítě Xing, kterou provozuje společnost New Work SE, Dammtorstraße 30, 20354 Hamburk, Německo („Xing“).

Pokud otevřete část našich webových stránek, která takové tlačítko obsahuje, může váš prohlížeč navázat přímé spojení se servery společnosti Xing, je-li tlačítko zmáčknuto. Obsah tlačítka přenese Xing přímo do vašeho prohlížeče a umístí jej na stránku. V takovém případě nemáme žádný vliv na nakládání s daty, která Xing pomocí tlačítka shromažďuje, ale vycházíme z toho, že zahrnují vaši IP adresu.

Zásady ochrany osobních údajů společnosti Xing uvádějí účel a rozsah zjišťování dat a jejich dalšího zpracování a používání a vysvětlují, jaká práva v této souvislosti máte a jaká nastavení můžete zvolit k ochraně svého soukromí. Najdete je zde: https://privacy.xing.com/en/privacy-policy (v angličtině).

f) Integrace prvků videoportálu YouTube

Naše stránka používá prvky (zde: plug-in YouTube) videoportálu YouTube, který provozuje společnost Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko („Google“).

Pokud otevřete část našich webových stránek, která takový plug-in obsahuje, může váš prohlížeč navázat přímé spojení se servery společnosti Google, je-li plug-in aktivní. Obsah plug-inu přenese Google přímo do vašeho prohlížeče a umístí jej na stránku. Serveru YouTube je navíc sděleno, které z našich stránek jste navštívili.

Zásady ochrany osobních údajů společnosti Google uvádějí účel a rozsah zjišťování dat a jejich dalšího zpracování a používání ze strany poskytovatele a vysvětlují, jaká práva v této souvislosti máte a jaká nastavení můžete zvolit k ochraně svého soukromí. Najdete je zde: https://policies.google.com/privacy?hl=cs.

g) Integrace prvků videoportálu Vimeo

Naše webové stránky využívá prvky (zde: „plug-in Vimeo“) videoportálu Vimeo, který provozuje společnost Vimeo Inc., 555 West 18th Street, New York, New York 10011, USA („Vimeo“).

Pokud otevřete část našich webových stránek, která takový plug-in obsahuje, může váš prohlížeč navázat přímé spojení se servery společnosti Vimeo, je-li plug-in aktivní. Obsah plug-inu přenese Vimeo přímo do vašeho prohlížeče a umístí jej na stránku. Serveru Vimeo navíc bude sděleno, které z našich stránek jste navštívili.

Prohlášení společnosti Vimeo o ochraně osobních údajů na stránce https://vimeo.com/privacy (v angličtině) uvádí účel a rozsah zjišťování dat a jejich dalšího zpracování a používání. Pomocí tohoto odkazu si můžete nastavit ochranu svého soukromí: https://vimeo.com/cookie_policy (v angličtině).

18. Vložené obrázky

Do našich webových stránek jsou začleněny obrázky Getty Images International, 1st Floor, The Herbert Building, The Park, Carrickmines, Dublin 18, Irsko („Getty Images“).

Obsah Getty Images je začleněn prostřednictvím integrace tzv. kódu pro vložení (kód HTML). Tento kód pro vložení zajišťuje, že společně s načtením webových stránek je z externího serveru načten požadovaný cizí obsah a je zobrazen uživateli na navštívených webových stránkách. Tento cizí obsah se tedy načítá zároveň s otevíráním vlastních webových stránek.

Aby mohl externí server uživateli zobrazit požadovaný obsah, musí mu být sdělena IP adresa příslušného uživatele, takže poskytovatel externího serveru ji může zaevidovat a případně využít pro své vlastní účely. Společnost Getty Images navíc případně shromažďuje další údaje, jako například stránka, ze které přišel dotaz, typ či jazyk prohlížeče.

Upozorňujeme, že uvex group nemá vliv na to, jaké údaje Getty Images shromažďuje nad rámec IP adresy a pro jaké vlastní účely tyto údaje používá.

Podrobné informace o vkládání obrázků prostřednictvím Getty Images najdete na stránce https://www.gettyimages.com/resources/embed (v angličtině). Informace o údajích, které Getty Images shromažďuje, a o jejich užívání, najdete v zásadách Getty Images pro ochranu osobních údajů, které si můžete zobrazit zde: https://www.gettyimages.com/company/privacy-policy (v angličtině).

19. Webové fonty

Naše stránka používá v zájmu jednotného zobrazení písma tzv. webové fonty, tedy fonty, které se při otevření stránky v prohlížeči načtou z externího zdroje a jsou uloženy v mezipaměti prohlížeče. Zajišťujeme tak, aby se naše stránka na všech koncových přístrojích zobrazovala jednotně a čitelně bez ohledu na typ prohlížeče.

Webové fonty, které využíváme, poskytuje společnost Monotype GmbH, Werner-Reimers-Straße 2-4, 61352 Bad Homburg, Německo („Monotype“), která provozuje stránku www.fonts.com.

Aby bylo možné načíst a zobrazit webové fonty, musí příslušný prohlížeč navázat spojení se servery fonts.com. Provozovatel se tak dozví, že z IP adresy vašeho prohlížeče byla otevřena naše stránka.

Právním základem pro využití webových fontů je čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR.

Pokud váš prohlížeč zobrazení webových fontů nepodporuje, použijí se namísto toho standardní fonty vašeho koncového přístroje, což ale může vést ke zhoršené kvalitě zobrazení.

Společnost Monotype na svých stránkách zveřejnila další informace o tom, jak stránka fonts.com zpracovává osobní údaje: www.fonts.com/info/legal a www.fonts.com/info/legal/privacy (obojí v angličtině) Upozorňujeme na to, že nemáme žádný vliv na to, zda a jak stránka fonts.com využívá vaše údaje pro své účely.

Upozorňujeme na to, že nemáme žádný vliv na to, zda a jak stránka fonts.com využívá vaše údaje pro své účely.

20. Odkazy na sociální sítě

Na našich stránkách najdete odkazy na sociální sítě Facebook, Twitter, YouTube, Pinterest a Instagram. Odkazy na webové stránky těchto služeb poznáte podle loga příslušné společnosti. Pokud na tyto odkazy kliknete, dostanete se na profily uvex group na příslušné sociální síti. Při kliknutí na odkaz sociální sítě se vytvoří připojení s jejími servery. Přes toto připojení bude serverům sociálních sítí sděleno, že jste navštívili naši stránku. Navíc budou poskytovateli sociální sítě předány další údaje. Jedná se kupříkladu o tyto údaje:

 • Adresa webových stránek, na které se nachází aktivovaný odkaz
 • Datum a hodina otevření webových stránek, resp. aktivace odkazu
 • Informace o použitém prohlížeči a operačním systému
 • IP adresa

Pokud jste při aktivaci odkazu přihlášeni k příslušné sociální síti, je možné, že její poskytovatel bude mít možnost zjistit z přenesených dat vaše uživatelské jméno, a případně dokonce i vaše skutečné jméno a přiřadit tyto informace k vašemu osobnímu uživatelskému účtu na dané sociální síti. Možnost přiřazení ke svému osobnímu uživatelskému účtu můžete vyloučit tím, že se z něj předem odhlásíte.

Servery sociálních sítí se nacházejí v USA a jiných zemích mimo Evropskou unii. Poskytovatelé sociálních sítí tak mohou zpracovávat údaje i v zemích mimo Evropskou unii. Společnosti v těchto zemích podléhají zákonům, které obecně nechrání osobní údaje ve stejné míře jako právní předpisy členských států Evropské unie.

Upozorňujeme, že nemáme vliv na rozsah, způsob a účel zpracování osobních údajů ze strany poskytovatelů sociálních sítí. Podrobnější informace o tom, jak sociální sítě začleněné do našich webových stránek využívají vaše údaje, najdete v zásadách příslušné sítě pro ochranu osobních údajů.

21. Odkazy na jiné poskytovatele

Naše webové stránky obsahují i odkazy na internetové stránky jiných společností. Tyto odkazy lze snadno rozpoznat. U takových webových stránek jiných poskytovatelů nemáme žádný vliv na jejich obsah. Z tohoto důvodu nemůžeme za tento obsah převzít ručení a odpovědnost. Za obsah těchto stránek vždy odpovídá jejich poskytovatel.

U stránek, na které odkazujeme, jsme v okamžiku jejich vložení na naši stránku prověřili možná porušení právních předpisů. V okamžiku vložení nebylo žádné porušení patrné, nelze však od nás požadovat, abychom bez konkrétních indicií, které by mohly svědčit o porušení právních předpisů, soustavně prověřovali obsah stránek, na které odkazujeme. Pokud se o takovém porušení dozvíme, příslušné odkazy obratem odstraníme.

22. Internetová nabídka v případě dětí

Uživatelé mladší 16 let nám nesmějí předávat žádné osobní údaje a nesmějí vyjadřovat souhlas s jejich zpracováním bez svolení osob oprávněných k výchově. Rodiče a osoby oprávněné k výchově vyzýváme, aby aktivně sledovaly aktivity a zájmy svých dětí na internetu.

23. Prohlášení o ochraně osobních údajů / poznámky k ochraně osobních údajů na sociálních sítích

K sociálním sítím, na kterých se uvex group prezentuje, patří zejména Facebook, Instagram, YouTube, Xing, Pinterest a LinkedIn. V míře, v jaké máme kontrolu nad zpracováním vašich osobních údajů, zajišťujeme dodržování platných předpisů upravujících tuto oblast.

Níže najdete nejdůležitější informace o ochraně osobních údajů ve vztahu k naší prezentaci v jednotlivých sítích.

a) Jméno a adresa osoby odpovědné za provoz

Za prezentace společnosti ve smyslu obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) i za ostatní ustanovení na ochranu osobních údajů odpovídají vedle uvex group společnosti

 • Facebook: Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irsko
 • Instagram: Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irsko
 • YouTube: Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko
 • Xing: New York SE, Dammtorstraße 30, 20354 Hamburg, Německo
 • Pinterest: Pinterest Europe Ltd., Palmerston House, 2nd Floor, Fenian Street, Dublin 2, Irsko
 • LinkedIn: LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Place, Dublin 2, Irsko

Tyto platformy a jejich funkce však využíváte na vlastní odpovědnost. Platí to zejména pro používání interaktivních funkcí (např. komentování, sdílení, hodnocení).

Dále vás upozorňujeme na to, že vaše údaje mohou být zpracovávány mimo území Evropské unie. S příslušnými provozovateli byla uzavřena potřebná smlouva o ochraně osobních údajů.

b) Účel a právní rámec

Provozujeme fanouškovské stránky, abychom s jejich uživateli mohli komunikovat a informovat je o naší nabídce.

Navíc shromažďujeme údaje ke statistickým účelům, abychom obsah mohli dále rozvíjet a optimalizovat a aby naše nabídka byla atraktivnější. Údaje, které jsou k tomu potřebné (např. celkový počet otevření stránky, aktivity na stránkách a údaje poskytnuté uživateli, interakce), generují a poskytují sociální sítě. Na jejich vytváření a zobrazení nemáme žádný vliv.

Provozovatelé sociálních sítí, ale také uvex group navíc vaše osobní údaje zpracovávají pro účel výzkum trhu a reklamy. Je tedy možné, že na základě vašeho uživatelského chování a z toho plynoucích zájmů budou vytvářeny uživatelské profily. Tak lze na platformách i mimo ně mimo jiné zobrazit reklamy, které odpovídají vašim zájmům. K tomuto účelu se na vašem počítači zpravidla ukládají soubory cookie.

Nezávisle na tom mohou být ve vašich uživatelských profilech uloženy i údaje, které se nezjišťují přímo na vašich koncových přístrojích. K ukládání a analýze dochází i napříč přístroji. To platí zejména v případě, že máte uživatelský účet a jste na příslušné platformě přihlášeni.

Nad tento rámec neshromažďujeme a nezpracováváme žádné osobní údaje.

Základem pro zpracování vašich osobních údajů ze strany uvex group je náš oprávněný zájem na efektivním informování a komunikaci podle čl. 6 odst. 1 věty 1 písm. f GDPR.

Pokud budete požádáni o souhlas se zpracováním údajů, tj. pokud vyjádříte souhlas kliknutím na tlačítko nebo jiným způsobem (opt-in), jsou právním základem pro zpracování čl. 6 odst. 1 věty 1 písm. a ve spojení s čl. 7 GDPR.

c) Vaše práva / možnost vznášet námitky

Pokud jste členem sociální sítě a nechcete, aby tato síť prostřednictvím naší prezentace sbírala údaje o vás a spojovala je s členskými údaji, které o vás má,

 • musíte se před návštěvou naší fanouškovské stránky na příslušné síti odhlásit,
 • musíte smazat soubory cookie, které jsou uloženy na vašem přístroji,
 • musíte zavřít prohlížeč a otevřít jej znovu.

Pokud se přihlásíte, jste pro sociální síť opět rozpoznatelní jako konkrétní uživatel.

Detailní vysvětlení zpracování údajů a možnosti vznést námitku (opt-out) najdete v odkazech níže:

 • Facebook:

Prohlášení o ochraně osobních údajů: https://www.facebook.com/about/privacy/

Opt-out: https://www.facebook.com/settings?tab=adshttps://www.youronlinechoices.com/cz/

 • Instagram:

Prohlášení o ochraně osobních údajů: https://help.instagram.com/519522125107875

Opt-out: https://thenai.org/opt-out (v angličtině) a https://www.youronlinechoices.com/cz/

 • YouTube:

Prohlášení o ochraně osobních údajů: https://policies.google.com/privacy?hl=cs

Opt-out: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en (v angličtině) a https://www.youronlinechoices.com/cz/

 • Xing:

Prohlášení o ochraně osobních údajů: https://privacy.xing.com/en (v angličtině)

Opt-out: http://www.youronlinechoices.com

 • Pinterest:

Prohlášení o ochraně osobních údajů: https://policy.pinterest.com/cs/privacy-policy

Opt-out: https://help.pinterest.com/cs/article/personalization-and-data

 • LinkedIn:

Prohlášení o ochraně osobních údajů: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

Opt-out: https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy a https://www.youronlinechoices.com/cz/

Co se týče zpracování vašich osobních údajů, máte následující práva:

právo na informace, právo na opravu, právo na smazání, právo na omezení zpracování, právo vznášet námitky, právo na přenos údajů, právo na stížnost na protiprávní zpracování osobních údajů u příslušného dozorového úřadu.

Jelikož však uvex group nemá plný přístup k vašim osobním údajům, obraťte se při uplatňování těchto práv přímo na poskytovatele sociálních sítí, jelikož ti mají přístup k osobním údajům svých uživatelů a mohou učinit příslušná opatření a poskytovat informace.

Pokud přesto potřebujete pomoc, samozřejmě se vynasnažíme vám vyhovět. Obracejte se na pověřence pro ochranu osobních údajů (viz výše).

d) Informace o autorském právu a právech k uměleckým dílům

Pokud v naší prezentaci chcete zveřejnit obrázky, texty, plány, videa, hudbu apod., pak vás upozorňujeme, že je možné, že tím postupujete veškerá užívací práva příslušné sociální síti, což pro vás v konečném důsledku může mít právní důsledky, pokud nejste autorem či vlastníkem příslušných práv.