OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Obsah tohoto dokumentu:

 1. Obsah a účel dokumentu
 2. Správce osobních údajů – kdo jsme a jak nás můžete kontaktovat?
 3. Jaké osobní údaje zpracováváme a jak je získáváme?
 4. K jakým účelům osobní údaje zpracováváme, po jakou dobu a co nás k tomu opravňuje?
 5. Zpřístupnění osobních údajů jiným osobám
 6. Informace o vašich právech v oblasti ochrany osobních údajů
 7. Další důležité informace pro uplatnění vašich práv

I. Obsah a účel dokumentu

 1. V tomto dokumentu jsou obsaženy informace týkající se ochrany osobních údajů poskytnutých návštěvníky našich webových stránek, našimi klienty a zájemci o naše služby a produkty.
 2. Účelem tohoto dokumentu je seznámit vás (subjekty údajů) s vašimi právy a poskytnout srozumitelné informace o tom, jak bude s osobními údaji nakládáno.
 3. Vážíme si Vaší důvěry, se kterou nám své osobní údaje poskytujete, a proto postupujeme při zpracování osobních údajů nejen podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ale nakládání s osobními údaji přizpůsobujeme i Nařízení (EU) 2016/679, tj. obecnému nařízení o ochraně osobních údajů, které je všeobecně známé pod zkratkou GDPR.

II. Správce osobních údajů – kdo jsme a jak nás můžete kontaktovat?

Název: UVEX Safety CZ, k.s.
IČ: 62026453
Sídlo: Na Jamách 394, 516 01 Rychnov nad Kněžnou
(dále jen „Správce“)

Kontaktní e-mail: info@uvex.cz
Kontaktní telefon: 494 531 331
Webové stránky: www.uvex-safety.cz

III. Jaké osobní údaje zpracováváme a jak je získáváme?

Zpracováváme údaje, které nám sami poskytnete. V konkrétních případech může jít zejména o poskytnutí údajů vyplněním některého z formulářů na webových stránkách, uvedením údajů do zřízeného uživatelského účtu na našem webu, poskytnutí údajů při přípravě smluv a souvisejících dokumentů a v souvislosti s realizací smluv (tj. v souvislosti s dodáním zboží, poskytnutím služeb), při osobním kontaktu, telefonicky, písemně, mailem nebo jinými komunikačními prostředky (sms zprávy, zprávy v aplikacích typu skype, FB messenger).

Zpracováváme i údaje, které sami zveřejníte na internetu a zejména na sociálních sítích (např. Facebook, Instagram, Linkedin) a údaje z veřejných rejstříků (zejména pro uvedení či kontrolu vašich identifikačních údajů do smluv).

Pokud pro zpracování některých osobních údajů pro konkrétní účely zpracování musíme mít váš souhlas, pak takové údaje k danému účelu zpracováváme jen s vaším souhlasem.

Údaje nám poskytujete zásadně dobrovolně, jen v některých případech bychom vám bez poskytnutí údajů nebyli schopni dodat objednané zboží (např. pokud jej máme zasílat na konkrétní adresu a tu byste neuvedli) anebo poskytnout službu (např. pro poradenství jsou určité vstupní údaje nezbytné), na to vás vždy předem upozorníme. Povinně nám údaje poskytujete pouze v případech, kdy tak přímo ukládá zákon.

Zpracováváme pouze osobní údaje, kterými jsou:

Jméno, příjmení, titul, adresa, telefonní číslo, e-mail, IP adresu, cookies, informace potřebnék dodání objednaného zboží a služeb, informace o tom, jaké zboží jste si od nás koupili, informace o tom, jaké služby jsme vám poskytli.

IV. K jakým účelům osobní údaje zpracováváme, po jakou dobu a co nás k tomu opravňuje?

A. Zpracování osobních údajů za účelem uzavření smlouvy a plnění smluvních povinností

Abychom s vámi mohli uzavřít smlouvu a dodat vám vámi objednané zboží/produkty nebo služby a vést i s tím související komunikaci s vámi, zpracováváme tyto běžné osobní údaje: jméno, příjmení, titul, adresa, telefonní číslo, e-mail, údaje potřebné ke specifikaci objednaného zboží či služeb.

Právním titulem (oprávněním) pro zpracovávání těchto údajů je přímo plnění smluvních povinností ze smlouvy uzavřené mezi námi. Takovou povinností může být dodání zboží, zaslání konkrétních pokynů před konáním semináře apod. Přitom nemusí jít vyloženě o smlouvu uzavřenou v klasické tištěné podobě, vlastnoručně podepsané. Může jít např. i o smlouvu uzavřenou ústně, po telefonu nebo vyplněním a odesláním objednávkového formuláře na webových stránkách a naším potvrzením takové objednávky.

K tomuto účelu osobní údaje zpracováváme po dobu trvání smluvního vztahu mezi námi. Po skončení smluvního vztahu jsou pak některé údaje uchovávány pro účely plnění právních povinností nebo pro účely oprávněného zájmu, jak se dočtete v následujících částech tohoto dokumentu.

B. Zpracování osobních údajů pro splnění povinností z účetních, daňových a dalších právních předpisů

Abychom dostáli povinnostem vyplývajícím z platných právních předpisů, zejména v oblasti účetnictví, daňového práva a archivnictví, zpracováváme tyto údaje:

Doba, po kterou jsou údaje zpracovávány, je stanovena přímo příslušnými právními předpisy, které nám povinnost jejich zpracování ukládají.

C. Zpracování osobních údajů pro účely oprávněných zájmů našich nebo třetí osoby

Oprávněný zájem může pokrývat celou řadu situací. Proto vás informujeme o oprávněných zájmech, pro které osobní údaje zpracováváme:

Oprávněným zájmem je ochrana a prokázání našich práv a právních nároků, zejména z uzavřených smluv anebo způsobené újmy. Pro tyto účely zpracováváme osobní údaje po dobu 4 let po ukončení smluvní spolupráce nebo našeho posledního kontaktu, pokud k uzavření smlouvy nedošlo. Tato lhůta je stanovena vzhledem k promlčecím lhůtám nároků se zohledněním toho, že se o případném u soudu uplatněném nároku nemusíme dozvědět hned v okamžiku jeho uplatnění druhou stranou. Pro tyto účely jsou uchovávány údaje ze smluv a naší vzájemné komunikace.

D. Zpracování osobních údajů na základě vašeho souhlasu

Pokud nám udělíte svůj souhlas, budeme zpracovávat vaše osobní údaje k zasílání nabídky našich služeb/produktů. Váš souhlas budeme k tomuto zpracování potřebovat v případě, že nejste našim klientem. Před tím, než nám váš souhlas udělíte, budeme vás informovat o tom, jakých údajů a k jakému konkrétnímu účelu zpracování se bude souhlas vztahovat. Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat. Pokud ovšem některé vaše osobní údaje zpracováváme i na základě jiného právního titulu (viz pod písmeny A až C výše), budeme pro tyto účely osobní údaje zpracovávat i po odvolání vašeho souhlasu, protože k takovým konkrétním účelům souhlas nutný není.

V. Zpřístupnění osobních údajů jiným osobám

Se zajištěním některých našich smluvních nebo zákonných povinností nám pomáhají další osoby, které jsou v pozici zpracovatelů. Zejména se jedná o spolupracující účetní, advokátní kancelář(e), poskytovatele datových úložišť a softwarových aplikací. Se zpracovateli máme uzavřené písemné smlouvy, ve kterých je sjednáno plnění povinností v oblasti ochrany osobních údajů, aby vaše údaje zůstaly v bezpečí.

Osobní údaje budou zpřístupněny i příslušným správním orgánům, pokud nám takovou povinnost ukládá zákon (tj. zejména v případě provádění kontroly, při které je daný orgán oprávněn předložení osobních údajů vyžadovat).

VI. Informace o dalších vašich právech v oblasti ochrany osobních údajů

A. Právo na přístup k osobním údajům

Jde o právo na potvrzení, zda zpracováváme vaše osobní údaje a pokud ano, pak na přístup k těmto údajům a informacím o jejich zpracování.

B. Právo na opravu osobních údajů

Jde o právo na to, abychom bez zbytečného odkladu opravili nepřesné osobní údaje, které se vás týkají. S přihlédnutím k účelům zpracování máte právo na doplnění neúplných osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení (ve kterém uvedete údaje úplné).

C. Právo na výmaz osobních údajů (právo „být zapomenut“)

V případech stanovených zákonem nebo GDPR máte právo požadovat, abychom bez zbytečného odkladu vymazali vaše osobní údaje (v GDPR jsou důvody uvedené v čl. 17, včetně uvedení výjimek, kdy se výmaz neprovede).

D. Právo na omezení zpracování

V případech stanovených v čl. 18 GDPR máte právo požadovat, abychom omezili zpracování vašich osobních údajů.

E. Právo na přenositelnost údajů

Za podmínek stanovených v čl. 20 GDPR máte právo získat své osobní údaje a předat je jinému správci. Je-li to technicky proveditelné, máte právo požadovat přímo předání jinému správci.

F. Právo vznést námitku

V případech, kdy osobní údaje zpracováváme pro účely oprávněných zájmů, máte právo vznést námitku proti takovému zpracování a pak nadále nebudeme údaje zpracovávat, pokud náš oprávněný zájem nebude převažovat nad vašimi zájmy nebo právy a svobodami.

G. Právo podat stížnost u dozorového úřadu

Pokud se domníváte, že dochází k porušování vašich práv v oblasti ochrany osobních údajů, máte právo podat stížnost k Úřadu na ochranu osobních údajů. Bližší informace o úřadu i ochraně osobních údajů naleznete přímo na stránkách úřadu www.uoou.cz

VII. Další důležité informace pro uplatnění vašich práv

V případě, že budete mít další dotazy ke zpracování vašich osobních údajů u nás, můžete nás kontaktovat na výše uvedeném kontaktním e-mailu správce. Zprávou na tento mail nebo zasláním písemného požadavku na naši adresu uvedenou v úvodní části tohoto dokumentu, můžete také přímo uplatnit vaše práva, o kterých píšeme v článku VI. Jen si dovolujeme upozornit, že pro účely ověření toho, že požadavek je uplatněn opravdu přímo vámi, vás můžeme poté ještě kontaktovat a totožnost a požadavek si přiměřeným způsobem ověřit. Totéž platí i pro případnou telefonickou a obdobnou komunikaci.

 

Znění tohoto dokumentu účinné od 25. 5. 2018.

Prohlášení o ochraně osobních údajů (verze: 12/2017)

Jsme rádi, že jste projevili zájem o naši firmu. Ochrana osobních údajů má pro vedení společnosti UVEX WINTER HOLDING GmbH & Co. KG a s ní spojené podniky mimořádně velký význam (tyto podniky se následně jako celek označují jako „uvex group“).

Používání internetových stránek uvex group je vždy možné bez uvádění jakýchkoli osobních údajů. Pokud by chtěla dotčená osoba využívat prostřednictvím internetových stránek zvláštní služby naší společnosti, mohlo by však být zpracování osobních údajů zapotřebí. Jestliže je zpracování osobních údajů nutné, a pokud pro toto zpracování neexistuje právní základ, vždy si vyžádáme souhlas dotčené osoby.
Zpracování osobních údajů, například jména, adresy, e-mailové adresy či telefonního čísla dotčené osoby, probíhá vždy v souladu s německým základním nařízením o ochraně osobních údajů (DS-GVO) a ve shodě s ustanoveními o ochraně osobních údajů, které pro uvex group platí v příslušné zemi. Prostřednictvím prohlášení o ochraně osobních údajů by chtěla naše společnost informovat veřejnost o druhu, rozsahu a účelu osobních údajů, které zjišťujeme, využíváme a zpracováváme. Dále jsou prostřednictvím tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů dotčené osoby poučeny o právech, která jim přísluší.
Jako správce údajů realizovala uvex group množství technických i organizačních opatření tak, aby byla zajištěna pokud možno dokonalá ochrana osobních údajů zpracovávaných na této internetové stránce. Přesto však může přenos dat na internetu vykazovat bezpečnostní mezery, takže absolutní ochranu není možno zaručit. Z tohoto důvodu nám může každá dotčená osoba předat osobní údaje také alternativní formou, například telefonicky.

1. Vymezení pojmů

Prohlášení uvex group o ochraně osobních údajů vychází z názvosloví používaného autory evropských směrnic a vyhlášek při vydání německého základního nařízení o ochraně osobních údajů (DS-GVO). Naše prohlášení o ochraně osobních údajů by mělo být snadno čitelné a dobře srozumitelné jak pro veřejnost, tak také pro naše zákazníky a obchodní partnery. Abychom to mohli zaručit, chtěli bychom nejdříve vyjasnit používané názvosloví.

V tomto prohlášení o ochraně osobních údajů používáme mimo jiné tyto pojmy:

a) Osobní údaje

Osobní údaje jsou veškeré informace, které se vztahují k identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě (dále označované jako „dotčená osoba“). Za identifikovatelné se považují fyzické osoby, které lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména přiřazením k charakteristice, jako ke jménu, identifikačnímu číslu, lokalizačním údajům, k online identifikaci nebo k jednomu či několika zvláštním znakům, které jsou výrazem fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo sociální identity této fyzické osoby.

b) Dotčená osoba

Dotčená osoba je jakákoli identifikovaná nebo identifikovatelná fyzická osoba, jejíž osobní údaje zpracovává správce údajů.

c) Zpracování

Zpracování je každý proces prováděný pomocí automatizovaného postupu nebo bez něj nebo jakákoli takováto řada procesů v souvislosti s osobními údaji, jako například shromažďování, evidence, organizace, uspořádání, ukládání, úprava či změna, odečítání, dotazování, používání, zveřejnění formou předávání, šíření nebo jinou formou poskytování, porovnávání či slučování, omezování, vymazání nebo zničení.

d) Omezení zpracování

Omezení zpracování je označení pro uložené osobní údaje s cílem omezit jejich budoucí zpracování.

e) Profilování

Profilování je způsob automatizovaného zpracování osobních údajů, které spočívá v použití těchto osobních údajů s cílem vyhodnotit určité osobní aspekty, které se vztahují k určité fyzické osobě, zejména aspekty týkající se analyzování nebo prognózy jejího pracovního výkonu, hospodářské situace, zdraví, osobních zálib, zájmů, spolehlivosti, chování, místa pobytu nebo změny místa.

f) Pseudonymizace

Pseudonymizace je zpracování osobních údajů způsobem, kdy již nelze osobní údaje bez doplnění dalších informací přiřadit ke specifické dotčené osobě, pokud se tyto doplňkové informace uchovávají odděleně a podléhají technickým a organizačním opatřením, která zaručují, že osobní údaje nebudou přiřazeny určité identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě.

g) Správce nebo správce údajů

Správce nebo správce údajů je fyzická nebo právnická osoba, úřad, zařízení nebo jiné pracoviště, které samo nebo spolu s ostatními rozhoduje o účelu a prostředcích zpracování osobních údajů. Pokud jsou účely a prostředky tohoto zpracování stanoveny unijním právem nebo právem členských států, pak může být správce určen respektive mohou být určena kritéria jeho jmenování podle unijního práva nebo práva členských států.

h) Zpracovatel

Zpracovatel je fyzická nebo právnická osoba, úřad, zařízení nebo jiné pracoviště zpracovávající osobní údaje z pověření správce.

i) Příjemce

Příjemce je fyzická nebo právnická osoba, úřad, zařízení nebo jiné pracoviště zveřejňující osobní údaje, nezávisle na tom, zda se jedná o třetí osobu či nikoli. Úřady, které v rámci určitého šetření podle unijního práva nebo práva členských států případně získají osobní údaje, se však nepovažují za příjemce.

j) Třetí osoby

Třetí osoba je fyzická nebo právnická osoba, úřad, zařízení nebo jiné pracoviště mimo dotčenou osobu, správce, zpracovatele a osoby, které jsou v rámci bezprostřední odpovědnosti správce nebo zpracovatele pověřeny zpracováním osobních údajů. Ve vztahu ke společnosti skupiny uvex group se podniky s touto společností propojené nepovažují za třetí osoby.

k) Souhlas

Souhlas je jakýkoli projev vůle vydaný dotčenou osobou informovaným způsobem, jednoznačně a dobrovolně pro určitý případ ve formě prohlášení nebo jiného jednoznačně potvrzujícího úkonu, kterým dotčená osoba dává na srozuměnou, že souhlasí se zpracováním svých vlastních osobních údajů.

2. Jméno a adresa správce údajů

Správcem ve smyslu německého základního nařízení o ochraně osobních údajů, jiných zákonů o ochraně osobních údajů platných ve členských státech Evropské unie a dalších ustanovení na ochranu osobních údajů je:

UVEX WINTER HOLDING GmbH & Co. KG

Würzburger Straße 181
90766 Fürth
Deutschland

Tel.: +49(0)911-9736-1592
E-mail: O.Roth@uvex.de
Internet: www.uvex.de

3. Jméno a adresa inspektora ochrany osobních údajů

Inspektorem ochrany osobních údajů je:

Otto Roth

UVEX WINTER HOLDING GmbH & Co. KG
Würzburger Straße 181
90766 Fürth
Deutschland

Tel.: + 49(0)911-9736-1592
E-mail: O.Roth@uvex.de
Internet: www.uvex.de

Každá dotčená osoba se může s jakoukoli otázkou či podnětem na téma ochrany osobních údajů kdykoli obrátit přímo na našeho inspektora ochrany osobních údajů.

4. Cookies

Internetové stránky uvex group využívají cookies. Cookies jsou textové soubory ukládané ve vašem počítačovém systému prostřednictvím prohlížeče.

Cookies používá velké množství internetových stránek a serverů. Celá řada cookies obsahuje tak zvané cookie ID. Cookie ID je jednoznačná identifikace cookies. Sestává ze sledu znaků, pomocí nichž lze internetové stránky a server přiřadit ke konkrétnímu vyhledávači, ve kterém bylo cookie uloženo. Navštíveným internetovým stránkám a serverům to umožňuje odlišit individuální vyhledávač dotčené osoby od ostatních prohlížečů, které obsahují jiná cookies. Konkrétní vyhledávač lze opět rozpoznat a identifikovat pomocí jednoznačného cookie ID.

Použitím cookies může uvex group připravit pro uživatele této internetové stránky uživatelsky vstřícné služby, které by bez použití cookies nebyly možné.

Prostřednictvím cookies je možné optimalizovat informace a nabídky na našich internetových stránkách ve prospěch uživatelů. Jak již bylo zmíněno, umožňují nám cookies znovu rozpoznat uživatele našich internetových stránek. Účelem této opětovné identifikace je usnadnit uživatelům používání našich internetových stránek. Uživatel internetových stránek, které používají cookies, nemusí například při každé návštěvě těchto internetových stránek znovu zadávat své přístupové údaje, protože budou převzaty příslušnými internetovými stránkami a souborem cookie uloženým v počítači uživatele. Dalším příkladem je cookie nákupního košíku v internetovém obchodě. Internetový obchod si prostřednictvím cookie pamatuje zboží, které zákazník vložil do virtuálního nákupního košíku.

Dotčená osoba může ukládání cookies našich internetových stránek kdykoli zabránit pomocí příslušného nastavení používaného prohlížeče, a tím ukládání cookies trvale zakázat. Již uložená cookies je pak možné prostřednictvím prohlížeče nebo jiného softwarového programu kdykoli vymazat. Tuto možnost nabízejí všechny běžné prohlížeče. Jestliže dotčená osoba ukládání cookies v používaném prohlížeči deaktivuje, nebudou za určitých okolností k dispozici všechny funkce našich internetových stránek v plném rozsahu.

5. Evidence všeobecných dat a informací

Internetové stránky uvex group evidují při každém vyvolání ze strany dotčené osoby nebo automatického systému řadu všeobecných dat a informací. Tyto všeobecné údaje a informace se ukládají v souborech protokolů serveru. Evidovat lze (1) použité typy a verze prohlížečů, (2) operační systém používaný přístupovým systémem, (3) internetové stránky, ze kterých se přístupový systém dostává na naše internetové stránky (tak zvané referer), (4) podřízený web, který je přes přístupový systém přesměrován na naše internetové stránky, (5) datum a čas přístupu na internetové stránky, (6) adresa v internetovém protokolu (IP adresa), (7) poskytovatel internetového připojení přístupového systému a (8) ostatní podobná data a informace, které slouží k odvrácení rizik v případě útoku na IT systémy.

Při používání těchto všeobecných dat a informací nevyvozuje uvex group žádné závěry ohledně dotčené osoby. Tyto informace jsou potřebné zejména pro (1) správné zobrazení obsahu našich internetových stránek, (2) optimalizaci obsahu našich internetových stránek a jejich propagaci, (3) zajištění trvalé funkčnosti našich IT systémů a techniky našich internetových stránek a (4) pro poskytnutí potřebných informací orgánům činným v trestním řízení v případě kyberútoku. Tyto anonymně shromažďované údaje a informace proto uvex group zpracovává jednak statisticky a jednak s cílem zvýšení bezpečnosti dat v naší společnosti, abychom mohli zabezpečit optimální úroveň ochrany osobních údajů, které se u nás zpracovávají. Anonymní data souborů protokolů serveru se ukládají odděleně od veškerých osobních údajů uvedených dotčenou osobou.

6. Registrace na našich internetových stránkách

Dotčená osoba má možnost zaregistrovat se na internetových stránkách správce údajů s uvedením svých osobních údajů. To, jaké osobní údaje se přitom správci údajů poskytnou, vyplývá z příslušného formuláře, který se pro registraci používá. Osobní údaje, které dotčená osoba zadává, se shromažďují a ukládají výhradně pro interní použití správcem údajů a pro vlastní účely. Správce údajů může iniciovat předání jednomu nebo několika zpracovatelům, například zásilkové dopravní společnosti, která osobní údaje rovněž použije výhradně pro interní použití, které se přičítá správci.

Registrací na internetových stránkách správce údajů se dále uloží IP adresa, datum a čas registrace zadané poskytovatelem internetového připojení dotčené osoby. Uložení těchto dat probíhá na pozadí, jen tak lze zabránit zneužití našich služeb, a tato data v případě potřeby umožní vyjasnit spáchané trestné činy. Ukládání těchto dat je tedy nutné pro zajištění správce údajů. K předávání těchto dat třetím osobám zásadně nedochází, pokud pro jejich předání neexistuje zákonná povinnost, nebo jestliže předání slouží k trestnímu stíhání.

Registrace dotčené osoby s dobrovolným uvedením osobních údajů slouží správci údajů k tomu, aby dotčené osobě nabídl obsahy nebo plnění, které lze z povahy věci nabídnout pouze registrovaným uživatelům. Registrované osoby mohou osobní údaje uvedené při registraci kdykoli změnit nebo nechat úplně vymazat z datového souboru subjektu odpovědného za zpracování.

Správce údajů udělí každé dotčené osobě na dotaz informaci, jaká osobní data jsou o dotčené osobě uložena. Správce údajů dále opravuje nebo maže osobní údaje na přání či pokyn dotčené osoby, pokud tomu nebrání zákonné povinnosti uschovávat určité doklady. Inspektor ochrany osobních údajů, který je jmenovitě uveden v tomto prohlášení o ochraně osobních údajů, a všichni zaměstnanci správce údajů jsou v této souvislosti dotčené osobě k dispozici jako kontaktní osoba.

7. Objednávka našeho newsletteru

Na internetových stránkách uvex group je uživatelům vyhrazena možnost objednat si newsletter naší firmy. To, jaké osobní údaje se při objednávce newsletteru správci údajů předávají, vyplývá z použitého formuláře.

uvex group informuje své zákazníky a obchodní partnery v pravidelných intervalech formou newsletteru o firemních nabídkách. Newsletter naší firmy může dotčená osoba vždy přijmout pouze tehdy, pokud (1) má dotčená osoba platnou e-mailovou adresu a (2) pokud se dotčená osoba zaregistruje k zasílání newsletteru. Na e-mailovou adresu, kterou dotčená osoba poprvé zadá pro zasílání newsletteru, bude z právních důvodů nejprve zaslán potvrzovací e-mail formou dvojitého potvrzování (double opt-in). Tento potvrzovací e-mail slouží k ověření toho, zda majitel e-mailové adresy jako dotčená osoba autorizoval příjem newsletteru.

V případě přihlášení k odběru newsletteru dále ukládáme IP adresu počítačového systému používaného dotčenou osobou v okamžiku přihlášení a zadanou poskytovatelem internetového připojení dotčené osoby a dále pak datum a čas přihlášení. Shromažďování těchto údajů je nutné, abychom mohli později sledovat (možné) zneužití e-mailové adresy dotčené osoby, a slouží proto k právnímu zabezpečení správce údajů.

Osobní údaje shromážděné v rámci přihlašování k odběru newsletteru budou použity výhradně k zasílání našeho newsletteru. Odběratele newsletteru lze kromě toho informovat prostřednictvím e-mailu, pokud je to potřebné pro provoz služby zasílání newsletteru nebo pro příslušnou registraci, například v případě změn nabídky newsletteru nebo změny technických podmínek. Osobní údaje shromážděné v rámci služby zasílání newsletteru nejsou předávány třetím osobám. Přihlášení k odběru našeho newsletteru může dotčená osoba kdykoli zrušit. Souhlas s ukládáním osobních údajů, který nám dotčená osoba udělila pro zasílání newsletteru, lze kdykoli odvolat. Pro zrušení souhlasu se v každém newsletteru nachází příslušný odkaz. Dále pak existuje možnost zasílání newsletteru kdykoli odhlásit přímo na internetových stránkách správce údajů nebo je možné tuto skutečnost sdělit správci údajů jiným způsobem.

8. Sledování newsletteru

Newslettery uvex group obsahují tak zvané sledovací pixely. Sledovací pixel je miniaturní grafika, která se vkládá do e-mailů zasílaných ve formátu HTML a která umožňuje záznam a analýzu souborů protokolů. Lze tak provádět statistické vyhodnocení úspěchu či neúspěchu online marketingových kampaní. Podle vloženého sledovacího pixelu může uvex group detekovat, zda a kdy dotčená osoba otevřela e-mail a které odkazy obsažené v e-mailu dotčená osoba vyvolala.

Osobní údaje shromážděné prostřednictvím sledovacích pixelů obsažených v newsletteru ukládá a vyhodnocuje správce nebo jeho zpracovatel s cílem optimalizace zasílání newsletteru a přizpůsobení obsahu budoucích newsletterů zájmům dotčených osob. Dotčená osoba je oprávněna své prohlášení o souhlasu předané formou dvojitého potvrzení kdykoli odvolat. Po odvolání tyto osobní údaje správce vymaže. Odhlášení odběru newsletteru se v uvex group automaticky považuje za odvolání.

9. Možnost kontaktu prostřednictvím internetových stránek

Internetové stránky uvex group obsahují kvůli zákonným předpisům údaje umožňující rychlé elektronické navázání kontaktů s naší firmou a bezprostřední komunikaci s námi, což zahrnuje rovněž všeobecnou adresu tak zvané elektronické pošty (e-mailová adresa). Pokud dotčená osoba vstoupí prostřednictvím e-mailu nebo kontaktního formuláře do kontaktu se správcem údajů, jsou osobní údaje předané dotčenou osobou automaticky ukládány. Tyto osobní údaje, které dotčená osoba dobrovolně předá správci údajů, se ukládají za účelem zpracování nebo navázání kontaktu s dotčenou osobou. Tyto osobní údaje nejsou předávány třetím osobám.

10. Funkce komentáře v blogu na internetových stránkách

uvex group nabízí uživatelům možnost přidávat individuální komentáře k jednotlivým příspěvkům na blogu, který se nachází na internetové stránce správce údajů. Blog je portál vedený na internetových stránkách, zpravidla veřejně přístupný, na kterém jedna nebo více osob označovaných jako blogeři umisťuje své články nebo úvahy formou tak zvaných blogpostů (příspěvků). Blogposty mohou zpravidla komentovat třetí osoby.

Pokud dotčená osoba zanechá komentář na blogu zveřejněném na těchto internetových stránkách, budou kromě komentářů dotčené osoby uloženy a zveřejněny také údaje o okamžiku vložení komentáře a o uživatelském jménu (přezdívce), kterou si dotčená osoba zvolí. Dále bude zaprotokolována IP adresa zadaná poskytovatelem internetového připojení dotčené osoby. Uložení IP adresy se provádí z bezpečnostních důvodů a pro případ, že dotčená osoba poruší svým komentářem práva třetích osob nebo zde umístí nezákonný obsah. Ukládání těchto osobních údajů proto probíhá ve vlastním zájmu správce údajů tak, aby mohl být v případě porušení zákona případně zproštěn viny. K předávání takto shromažďovaných osobních údajů třetím osobám nedochází, pokud není toto předání zákonem předepsáno nebo pokud neslouží k právní obhajobě správce údajů.

11. Rutinní výmaz a blokování osobních údajů

Správce údajů zpracovává a ukládá osobní údaje dotčené osoby pouze po dobu, která je nutná pro dosažení účelu uložení, nebo kterou stanoví vydavatel evropských směrnic a vyhlášek nebo jiný zákonodárce v zákonech a předpisech, kterým správce údajů podléhá.

Jakmile účel uložení zmizí, nebo vyprší lhůta pro uložení předepsaná autorem evropských směrnic a vyhlášek nebo jiným kompetentním zákonodárcem, budou osobní údaje rutinně a v souladu se zákonnými předpisy zablokovány a vymazány.

12. Práva dotčené osoby

a) Právo na potvrzení

Každá dotčená osoba má právo vyhrazené autorem evropským směrnic a vyhlášek vyžádat si od správce údajů potvrzení, zda dochází ke zpracování příslušných osobních údajů. Pokud by dotčená osoba chtěla toto právo na potvrzení uplatnit, může se v této záležitosti kdykoli obrátit na našeho inspektora ochrany osobních údajů nebo jiného zaměstnance správce údajů.

b) Právo na informace

Jakékoli osobě dotčené zpracováním osobních údajů zaručuje autor evropských směrnic a vyhlášek právo kdykoli získat bezplatnou informaci o osobních údajích uložených k jeho osobě od správce údajů a kopii této informace. Dále přiznal autor evropských směrnic a vyhlášek dotčené osobě nárok na poskytnutí těchto informací:

 • Účel zpracování
 • Kategorie osobních údajů, které byly zpracovány
 • Příjemci nebo kategorie příjemců, kterým byly osobní údaje předány nebo kterým budou předány, zejména pokud jde o příjemce ze třetích zemí nebo mezinárodních organizací
 • Pokud možno plánovanou dobu, po kterou budou osobní údaje uloženy, pokud to není možné, pak kritéria stanovení této doby
 • Existence práva na opravu nebo výmaz osobních údajů, které se týkají dotčené osoby, nebo na omezení zpracování prováděného správcem nebo práva na námitky proti tomuto zpracování
 • Existence práva podat stížnost u dozorčího orgánu
 • Pokud nejsou osobní údaje shromažďovány u dotčené osoby: Veškeré dostupné informace o původu těchto údajů
 • Existence automatizovaného rozhodování včetně profilování podle článku 22 odst. 1 a 4 DS-GVO a – alespoň v těchto případech – smysluplné informace týkající se použitého postupu, jakož i významu a předpokládaných důsledků takového zpracování pro dotčenou osobu.

Dále pak dotčené osobě náleží právo na informaci o tom, zda byly osobní údaje předány do třetí země nebo některé mezinárodní organizaci. Pokud tomu tak je, náleží dotčené osobě právo na informaci o odpovídajících zárukách v souvislosti s tímto předáním.

Pokud by dotčená osoba chtěla toto právo na informace uplatnit, může se v této záležitosti kdykoli obrátit na našeho inspektora ochrany osobních údajů nebo jiného zaměstnance správce údajů.

c) Právo na opravu

Každé osobě dotčené zpracováním osobních údajů zaručuje autor evropských směrnic a vyhlášek právo vyžadovat okamžitou opravu příslušných chybných osobních údajů. Dále přísluší dotčené osobě právo vyžadovat při zohlednění účelu zpracování doplnění neúplných osobních údajů – i pomocí doplňujícího prohlášení.

Pokud by dotčená osoba chtěla toto právo na opravu uplatnit, může se v této záležitosti kdykoli obrátit na našeho inspektora ochrany osobních údajů nebo jiného zaměstnance správce údajů.

d) Právo na výmaz (právo „být zapomenut“)

Každé osobě dotčené zpracováním osobních údajů zaručuje autor evropských směrnic a vyhlášek právo vyžadovat od správce, aby neprodleně vymazal příslušné osobní údaje, pokud nastane jeden z následujících kroků a pokud zpracování není nutné:

 • Osobní údaje byly shromážděny k takovým účelům nebo zpracovány takovým způsobem, pro které již nejsou nutné.
 • Dotčená osoba odvolá svůj souhlas, o který se opíralo zpracování podle čl. 6 odst. 1 písmeno a DS-GVO nebo čl. 9 odst. 2 písmeno a DS-GVO, a pokud pro zpracování neexistuje jiný právní podklad.
 • Dotčená osoba vyjádří námitku proti zpracování podle čl. 21 odst. 1 DS-GVO a pro zpracování neexistují žádné přednostní oprávněné důvody, nebo dotčená osoba vyjádří námitku proti zpracování podle čl. 21 odst. 2 DS-GVO.
 • Osobní data jsou zpracovávána neoprávněně.
 • Výmaz osobních údajů je nutný pro splnění právního závazku podle unijního práva nebo práva členských států, kterému správce podléhá.
 • Osobní údaje byly shromažďovány v souvislosti s nabízenými službami informační společnosti podle čl. 8 odst. 1 DS-GVO.

Pokud nastane jeden z výše uvedených důvodů a dotčená osoba by chtěla zajistit výmaz osobních údajů uložených u uvex group, může se s tímto požadavkem kdykoli obrátit na našeho inspektora ochrany osobních údajů nebo jiného zaměstnance správce údajů. Inspektor ochrany osobních údajů v uvex group nebo jiný zaměstnanec zajistí okamžité vyřízení požadavku na výmaz.

Pokud uvex group osobní údaje zveřejnila a pokud je naše firma jako správce povinna provést výmaz osobních údajů podle čl. 17 odst. 1 DS-GVO, učiní uvex group při zohlednění dostupných technologií a nákladů na implementaci příslušná opatření, a to i technického charakteru, aby ostatní správci údajů, kteří zpracovávají zveřejňované osobní údaje, informovala o tom, že dotčená osoba požaduje od těchto ostatních správců údajů výmaz veškerých odkazů k těmto osobním údajům nebo kopiím či replikacím těchto osobních údajů, pokud takové zpracování není nutné. Inspektor ochrany osobních údajů v uvex group nebo jiný zaměstnanec v takovém případě zajistí potřebné úkony.

e) Právo na omezení zpracování

Každé osobě dotčené zpracováním osobních údajů zaručuje autor evropských směrnic a vyhlášek právo vyžadovat od správce omezení zpracování, pokud je splněn jeden z následujících předpokladů:

 • Dotčená osoba popírá správnost osobních údajů, a sice po dobu, která správci umožní zkontrolovat správnost osobních údajů.
 • Došlo k neoprávněnému zpracování, dotčená osoba odmítne výmaz osobních údajů a místo toho požaduje omezení užívání těchto osobních údajů.
 • Správce již osobní údaje za účelem zpracování nepotřebuje, dotčená osoba je však potřebuje k uplatnění, výkonu nebo obraně svých právních nároků.
 • Dotčená osoba vyjádřila námitku proti zpracování podle čl. 21 odst. 1 DS-GVO, a ještě není jisté, zda převáží oprávněné důvody správce nad důvody dotčené osoby.

Pokud je dán jeden z výše uvedených předpokladů a dotčená osoba by chtěla požadovat omezení osobních údajů uložených u uvex group, může se s tímto požadavkem kdykoli obrátit na našeho inspektora ochrany osobních údajů nebo jiného zaměstnance správce údajů. Inspektor ochrany osobních údajů v uvex group nebo jiný zaměstnanec zajistí omezení zpracování.

f) Právo na přenositelnost dat

Každé osobě dotčené zpracováním osobních údajů zaručuje autor evropských směrnic a vyhlášek právo na udržování příslušných osobních údajů, které byly dotčenou osobou poskytnuty správci, ve strukturovaném, běžném a strojově čitelném formátu. Kromě toho má právo předat tyto údaje jinému správci bez omezení ze strany správce, kterému byly osobní údaje poskytnuty, pokud zpracování vychází ze souhlasu podle čl. 6 odst. 1 písmeno a DS-GVO nebo čl. 9 odst. 2 písmeno a DS-GVO nebo ze smlouvy podle čl. 6 odst. 1 písmeno b DS-GVO a zpracování probíhá pomocí automatizovaného postupu, pokud není zpracování potřebné pro splnění určitého úkolu, který je ve veřejném zájmu, nebo pro výkon veřejné moci, která byla přenesena na správce.

Dále má dotčená osoba při výkonu svého práva na přenositelnost dat podle čl. 20 odst. 1 DS-GVO právo, aby její osobní data předal správce přímo jinému správci, pokud je to technicky proveditelné a pokud tím nejsou negativně ovlivněny práva a svobody jiných osob.

Pro uplatnění práva na přenositelnost dat se může dotčená osoba kdykoli obrátit na inspektora ochrany osobních údajů jmenovaného uvex group nebo jiného zaměstnance.

g) Právo na námitku

Každé osobě dotčené zpracováním osobních údajů zaručuje autor evropských směrnic a vyhlášek právo podat kdykoli námitku proti zpracování příslušných osobních údajů, které probíhá na základě čl. 6 odst. 1 písmena e nebo f DS-GVO, a to z důvodů, které vyplývají z mimořádné situace. Platí to i pro profilování, které vychází z těchto ustanovení.

uvex group v případě námitky osobní data dále nezpracovává, ledaže bychom mohli prokázat závažné legitimní důvody pro takové zpracování, které převažují nad zájmy, právy a svobodami dotčené osoby, nebo pokud zpracování slouží při uplatňování, výkonu nebo obraně právních nároků.

Jestliže uvex group zpracovává osobní údaje kvůli provozování přímého marketingu, má dotčená osoba právo kdykoli vznést námitku proti zpracování osobních údajů za účelem takového marketingu. Platí to také pro profilování, pokud má spojení s přímým marketingem. Pokud vznese dotčená osoba námitku proti uvex group a zpracovávání osobních údajů za účelem přímého marketingu, nebude uvex group osobní údaje za tímto účelem dále zpracovávat.

Dotčená osoba má dále právo podat námitku proti zpracování příslušných osobních údajů, které probíhá v uvex group za účelem vědeckého či historického výzkumu podle čl. 89 odst. 1 DS-GVO, a to z důvodů, které vyplývají z mimořádné situace, pokud není zpracování potřebné pro splnění určitého úkolu, který je ve veřejném zájmu.

Pro uplatnění práva na námitku se může dotčená osoba obrátit přímo na inspektora ochrany osobních údajů uvex group nebo jiného zaměstnance. Dotčená osoba se může svobodně rozhodnout, zda v souvislosti s využíváním služeb informační společnosti, bez ohledu na směrnici 2002/58/ES, uplatní své právo pomocí automatizovaných postupů, u nichž se používají technické specifikace.

h) Automatizovaná rozhodnutí v jednotlivých případech včetně profilování

Každé osobě dotčené zpracováním osobních údajů zaručuje autor evropských směrnic a vyhlášek právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování, které má pro ni právní účinky nebo se jí obdobným způsobem významně dotýká, pokud toto rozhodnutí (1) není nutné pro uzavření či plnění smlouvy mezi dotčenou osobou a správcem, nebo (2) je přípustné na základě právních předpisů unie nebo členských států, kterým správce podléhá a které rovněž stanoví vhodná opatření zajišťující ochranu práv a svobod a oprávněných zájmů dotčené osoby, nebo (3) probíhá s výslovným souhlasem dotčené osoby.

Pokud je rozhodnutí (1) nutné pro uzavření či plnění smlouvy mezi dotčenou osobou a správcem, nebo (2) probíhá s výslovným souhlasem dotčené osoby, učiní uvex group přiměřená opatření k ochraně práv a svobod a oprávněných zájmů dotčené osoby, k nimž patří alespoň právo vymoci si zásah osoby ze strany správce na vysvětlení vlastního stanoviska a napadnutí rozhodnutí.

Pokud chce dotčená osoba uplatňovat práva v souvislosti s automatizovanými rozhodnutími, může se kdykoli obrátit na našeho inspektora ochrany osobních údajů nebo jiného zaměstnance správce údajů.

i) Právo na odvolání souhlasu se zpracováním údajů

Každé osobě dotčené zpracováním osobních údajů zaručuje autor evropských směrnic a vyhlášek právo na okamžité odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů.

Pokud chce dotčená osoba uplatnit právo na odvolání svého souhlasu, může se kdykoli obrátit na našeho inspektora ochrany osobních údajů nebo jiného zaměstnance správce údajů.

13. Ochrana údajů u žádostí o místo a výběrových řízení

Správce údajů shromažďuje a zpracovává osobní údaje uchazečů za účelem realizace výběrového řízení. Zpracování může probíhat i elektronicky. K tomu dochází především tehdy, když uchazeč zašle správci příslušné podklady elektronicky, například e-mailem nebo prostřednictvím webového formuláře, který se nachází na internetu. Pokud správce údajů uzavře s uchazečem pracovní smlouvu, uloží se poskytnuté údaje za účelem uzavření zaměstnaneckého poměru. Přitom musí být dodrženy zákonné předpisy. Pokud správce údajů s uchazečem pracovní smlouvu neuzavře, podklady žádosti se dva měsíce po oznámení rozhodnutí o odmítnutí automaticky vymažou, pokud výmazu nebrání jiné oprávněné zájmy správce údajů, nebo pokud uchazeč neodsouhlasí delší lhůtu pro uchování v délce max. 6 měsíců od oznámení rozhodnutí o odmítnutí. Jiným oprávněným zájmem je v tomto smyslu například prokazovací povinnost v šetření podle německého všeobecného zákona o rovném zacházení (AGG).

14. Ustanovení pro ochranu osobních údajů při používání sociální sítě Facebook

Správce údajů integroval do těchto internetových stránek komponenty společnosti Facebook. Facebook je sociální síť.

Sociální síť je prostor k setkávání provozovaný na internetu, online společenství, které svým uživatelům umožňuje vzájemně komunikovat a reagovat ve virtuálním prostoru. Sociální síť může sloužit jako platforma pro výměnu názorů a zkušeností nebo internetovému společenství umožňuje zveřejňovat osobní nebo firemní informace. Facebook umožňuje uživatelům této sociální sítě například zhotovení soukromých profilů, nahrávání fotografií a propojení žádostí o přátelství.

Provozovatelem Facebooku je společnost Facebook, Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA. Správcem odpovědným za zpracování osobních údajů je, pokud dotčená osoba žije mimo USA nebo Kanadu, Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ireland.

Vyvoláním jednotlivých stránek těchto internetových stránek, které provozuje správce údajů a do kterých byla integrována komponenta Facebook (Facebook-Plug-In), začne prohlížeč v IT systému dotčené osoby automaticky prostřednictvím příslušné komponenty Facebook stahovat z Facebooku schéma příslušné komponenty Facebook. Celkový přehled všech facebookových pluginů lze vyvolat na https://developers.facebook.com/docs/plugins/?locale=de_DE. V rámci tohoto technického procesu se Facebook obeznámí s tím, kterou konkrétní podstránku z našich internetových stránek dotčená osoba navštívila.

Pokud je dotčená osoba současně přihlášena na Facebooku, detekuje Facebook při každém vyvolání naší internetové stránky dotčenou osobou a po celou dobu jejího pobytu na našich internetových stránkách, kterou konkrétní podstránku z našich internetových stránek dotčená osoba navštěvuje. Tyto informace se shromažďují přes komponentu pro Facebook a Facebook je přiřazuje k příslušnému facebookovému účtu dotčené osoby. Pokud dotčená osoba klikne na jeden z facebookových symbolů integrovaných na našich internetových stránkách, například na symbol „To se mi líbí“, nebo pokud dotčená osoba napíše nějaký komentář, přiřadí Facebook tuto informaci do facebookového osobního uživatelského účtu dotčené osoby a tyto osobní údaje uloží.

Facebook pak prostřednictvím příslušné komponenty vždy obdrží informaci o tom, že dotčená osoba navštívila naše internetové stránky, pokud byla dotčená osoba v okamžiku takového vyvolání současně přihlášena na Facebooku; děje se tak nezávisle na tom, zda dotčená osoba klikla na facebookovou komponentu či nikoli. Pokud dotčená osoba považuje předávání těchto informací na Facebook za nežádoucí, může předávání zabránit tím, že se před vyvoláním našich internetových stránek odhlásí ze svého facebookového účtu.

Směrnice o ochraně osobních údajů zveřejněná společností Facebook, kterou můžete vyvolat na https://de-de.facebook.com/about/privacy/, poskytuje informace o shromažďování, zpracování a využívání osobních údajů ze strany Facebooku. Dále je zde vysvětleno, jaké možnosti nastavení Facebook nabízí na ochranu soukromí dotčené osoby. Kromě toho lze získat různé aplikace, které umožňují předávání dat na Facebook potlačit, například Facebook-Blocker poskytovatele Webgraph. Dotčená osoba může tyto aplikace použít pro potlačení předávání dat na Facebook.

Měření konverzí pomocí pixelu pro návštěvnické akce od Facebooku

S vaším souhlasem, který jste udělili formulací

„Souhlasím s použitím pixelu pro návštěvnické akce od Facebooku“,

nastavíme při spouštění našich internetových stránek „pixel pro návštěvnické akce“ společnosti

Facebook Inc.

1601 S. California Ave,

Palo Alto, CA 94304, USA

(„Facebook”).

Je tak možné sledovat chování uživatelů, poté co byli kliknutím na reklamu na Facebooku přesměrováni na webové stránky poskytovatele. Tato metoda slouží k vyhodnocování účinnosti reklamy na Facebooku pro statistické účely a pro průzkum trhu a může přispět k optimalizaci budoucích marketingových opatření.

Shromažďované údaje jsou pro nás anonymní, nelze z nich tedy vyvodit žádné závěry ohledně identity uživatele. Údaje z Facebooku se však ukládají a zpracovávají, takže je možné spojení s příslušným uživatelským profilem a Facebook může tyto údaje používat pro vlastní marketingové účely v souladu se směrnicí Facebooku o využívání osobních údajů (https://www.facebook.com/about/privacy/). Umožňují Facebooku a jeho partnerům připojování reklam na Facebooku i mimo něj. Dále je možné za tímto účelem uložit na vašem počítači cookie.

Souhlas s nastavením pixelu pro návštěvnické akce smí udělovat pouze uživatelé starší 13 let. Pokud jste mladší, prosíme vás, abyste o svolení požádali své zákonné zástupce.

Pokud hodláte svůj souhlas odvolat, klikněte sem: https://www.facebook.com/ads/website_custom_audiences/

Deaktivovat pixel Facebook

16. Ustanovení pro ochranu osobních údajů při používání obrázků fotobanky Getty Images

Správce údajů integroval do těchto internetových stránek komponenty společnosti Getty Images. Getty Images je americká fotobanka. Fotobanka je firma, která na trhu nabízí fotografie a jiný obrazový materiál. Fotobanky prodávají zpravidla fotografie, ilustrace a filmový materiál. Prostřednictvím fotobanky získávají licence na používané obrazové materiály nejrůznější zákazníci, především provozovatelé internetových stránek, redakce tištěných médií a televizí či reklamní agentury.

Provozovatelem komponent Getty Images je společnost Getty Images International, 1st Floor, The Herbert Building, The Park, Carrickmines, Dublin 18, Irland.

Getty Images umožňuje (příp. bezplatně) vkládání stock fotografií. Vkládání je zapojení nebo integrace určitého cizího obsahu, například textových, video- či obrazových dat, které poskytnou cizí internetové stránky a poté se objeví na vlastních internetových stránkách. Pro vkládání se používá tak zvaný kód pro vložení. Kód pro vložení je HTML kód, který provozovatel integruje do svých internetových stránek. Pokud provozovatel internetových stránek integruje kód pro vložení, zobrazí se externí obsah jiné internetové stránky standardně v okamžiku, kdy navštívíte internetovou stránku. Pro zobrazení cizího obsahu je externí obsah nahráván bezprostředně druhými internetovými stránkami. Pod odkazem https://www.gettyimages.de/resources/embed poskytuje společnost Getty Images další informace o vkládání obsahu.

Přes technickou implementaci kódu pro vkládání, který umožňuje zobrazování fotografií z fotobanky Getty Images, se do Getty Images přenáší IP adresa internetové přípojky, ze které se dotčená osoba připojuje na naše internetové stránky. Dále eviduje Getty Images naše internetové stránky, používaný typ prohlížeče, jazyk prohlížeče, okamžik a délku připojení. Kromě toho dokáže Getty Images evidovat navigační informace, tedy informace o tom, které naše podstránky dotčená osoba navštívila a na které odkazy klikla, a další interakce, které dotčená osoba při návštěvě našich internetových stránek provedla. Tyto údaje dokáže aplikace Getty Images ukládat a vyhodnocovat.

Další informace a platná ustanovení pro ochranu osobních údajů společnosti Getty Images můžete vyvolat na https://www.gettyimages.de/company/privacy-policy.

16. Ustanovení pro ochranu osobních údajů při používání aplikace Google AdSense

Správce údajů integroval do těchto internetových stránek službu Google AdSense. Google AdSense je online služba, která umožňuje zprostředkování reklamy na internetových stránkách třetí strany. Google AdSense vychází z algoritmu, který vybírá reklamy zobrazované na internetových stránkách třetí strany podle obsahu konkrétní internetové stránky třetí strany. Google AdSense umožňuje zacílení na uživatele internetu podle jejich zájmů, které je realizováno prostřednictvím generování individuálních uživatelských profilů.

Provozovatelem komponenty Google AdSense je společnost Alphabet Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA.

Účelem komponenty Google AdSense je integrace reklam do našich internetových stránek. Služba Google-AdSense nastaví v IT systému dotčené osoby cookie. Co to jsou cookies, jsme již vysvětlili výše. Nastavení cookies umožní společnosti Alphabet Inc. analýzu používání našich internetových stránek. Vyvoláním jednotlivých stránek těchto internetových stránek, které provozuje správce údajů a do kterých byla integrována komponenta Google AdSense, začne prohlížeč v IT systému dotčené osoby automaticky prostřednictvím příslušné komponenty Google AdSense předávat údaje pro online reklamu a zúčtování provizí pro společnost Alphabet Inc. V rámci tohoto technického procesu se Alphabet Inc. obeznámí s osobními údaji, jako je IP adresa dotčené osoby, které společnosti Alphabet Inc. slouží mimo jiné ke sledování původu návštěvníků a klikání a následně pak k zúčtování provizí.

Jak již bylo uvedeno výše, může dotčená osoba nastavení cookies naší internetovou stránkou kdykoli zabránit odpovídajícím nastavením používaného prohlížeče, a tím nastavení trvale zakázat. Takové nastavení používaného prohlížeče by zabránilo také nastavení příslušného cookie služby Alphabet Inc. v IT systému dotčené osoby. Kromě toho lze cookie nastavené službou Alphabet Inc. kdykoli vymazat pomocí prohlížeče či jiného softwarového programu.

Google AdSense dále používá tak zvané sledovací pixely. Sledovací pixel je miniaturní grafika, která se vkládá do internetových stránek a která umožňuje záznam a analýzu souborů protokolů, díky čemuž je možné provést statistické vyhodnocení. Podle vloženého sledovacího pixelu může společnost Alphabet Inc. detekovat, zda a kdy dotčená osoba otevřela určitou internetovou stránku a na které odkazy dotčená osoba klikla. Sledovací pixely slouží mimo jiné k vyhodnocování toku návštěvníků určité internetové stránky.

Prostřednictvím služby Google AdSense se do společnosti Alphabet Inc. v USA přenášejí osobní údaje a informace, které zahrnují například také IP adresu a které jsou potřebné k vyúčtování zobrazených reklam. Tyto osobní údaje se v USA ukládají a zpracovávají. Společnost Alphabet Inc. poskytuje tyto osobní údaje shromažďované touto technickou metodou za určitých okolností třetím stranám.

Přesné vysvětlení, jak služba Google AdSense funguje, najdete pod odkazem https://www.google.de/intl/de/adsense/start/.

17. Ustanovení pro ochranu osobních údajů při používání aplikace Google Analytics (s funkcí anonymizace)

Správce údajů integroval do těchto internetových stránek komponentu Google Analytics (s funkcí anonymizace). Google Analytics je služba webové analýzy. Webová analytika je zjišťování, shromažďování a vyhodnocování údajů o chování návštěvníků internetových stránek. Služba webové analýzy eviduje mimo jiného údaje o tom, ze kterých internetových stránek dotčená osoba na internetové stránky přišla (tak zvané referer), které podstránky internetových stránek byly otevřeny, a jak často a jak dlouho se určité podstránky prohlížely. Webová analýza se používá převážně k optimalizaci internetových stránek a pro analýzu nákladů a přínosů internetové reklamy.

Provozovatelem komponenty Google Analytics je společnost Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA.

Správce údajů používá pro webovou analýzu pomocí služby Google Analytics koncovku „_gat._anonymizeIp“. Pomocí této koncovky se IP adresa internetové přípojky dotčené osoby zkrátí a anonymizuje, pokud přístup na naše internetové stránky proběhne ze členského státu Evropské unie nebo z jiného smluvního státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru.

Účelem komponenty Google Analytics je analýza toku návštěvníků na našich internetových stránkách. Google využívá získané údaje a informace mimo jiné k vyhodnocování používání našich internetových stránek a následnému sestavování online hlášení, která shrnují aktivity na našich internetových stránkách, a poskytování dalších služeb v souvislosti s používáním našich internetových stránek.

Služba Google Analytics nastaví v IT systému dotčené osoby cookie. Co to jsou cookies, jsme již vysvětlili výše. Nastavení cookies umožní společnosti Google analýzu používání našich internetových stránek. Vyvoláním jednotlivých stránek těchto internetových stránek, které provozuje správce údajů a do kterých byla integrována komponenta Google Analytics, začne prohlížeč v IT systému dotčené osoby automaticky prostřednictvím příslušné komponenty Google Analytics předávat Googlu údaje za účelem online analýzy. V rámci tohoto technického procesu se Google obeznámí s osobními údaji, jako je IP adresa dotčené osoby, které společnosti Google slouží mimo jiné ke sledování původu návštěvníků a klikání a následně pak k zúčtování provizí.

Pomocí cookies se ukládají osobní informace jako například doba připojení, lokalita, ze které bylo připojení prováděno, a četnost návštěv našich internetových stránek dotčenou osobou. Při každé návštěvě našich internetových stránek se tyto osobní údaje včetně IP adresy internetové přípojky dotčené osoby přenášejí do společnosti Google v USA. Tyto osobní údaje Google v USA ukládá. Google poskytuje tyto osobní údaje shromažďované touto technickou metodou za určitých okolností třetím stranám.

Jak již bylo uvedeno výše, může dotčená osoba nastavení cookies naší internetovou stránkou kdykoli zabránit odpovídajícím nastavením používaného prohlížeče, a tím nastavení trvale zakázat. Takové nastavení používaného prohlížeče by zabránilo také nastavení příslušného cookie Googlu v IT systému dotčené osoby. Kromě toho lze cookie nastavené službou Google Analytics kdykoli vymazat pomocí prohlížeče či jiného softwarového programu.

Dotčená osoba má dále možnost zakázat Googlu evidenci a zpracování údajů vytvořených službou Google Analytics a vztahujících se k užívání příslušných internetových stránek, a tak jim zabránit. Dotčená osoba musí pod odkazem https://tools.google.com/dlpage/gaoptout stáhnout a nainstalovat doplněk prohlížeče. Tento doplněk sdělí službě Google Analytics přes JavaScript, že se Google Analytics nesmí předávat žádné údaje a informace o návštěvnících internetových stránek. Instalaci doplňku prohlížeče hodnotí Google jako zákaz. Pokud je IT systém dotčené osoby později vymazán, formátován či nově nainstalován, musí dotčená osoba pro deaktivaci služby Google Analytics provést novou instalaci doplňku prohlížeče. Pokud je doplněk prohlížeče dotčenou osobou či jinou osobou s touto pravomocí odinstalován či deaktivován, existuje možnost nové instalace nebo nové aktivace doplňku.

Další informace a platná ustanovení pro ochranu osobních údajů společnosti Google můžete vyvolat na https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/ a https://www.google.com/analytics/terms/de.html. Přesné vysvětlení, jak služba Google Analytics funguje, najdete pod odkazem https://www.google.com/intl/de_de/analytics/.

18. Ustanovení pro ochranu osobních údajů při používání aplikace Google Remarketing

Správce údajů integroval do těchto internetových stránek službu Google Remarketing. Google Remarketing je funkce aplikace Google-AdWords, která umožňuje zobrazení reklamy určité firmy u uživatelů internetu, kteří se předtím pohybovali na internetových stránkách této firmy. Integrace služby Google Remarketing tak firmám umožňuje vytvářet reklamu přímo na míru uživatelům a uživatelům internetu následně zobrazovat reklamy podle jejich zájmu.

Provozovatelem služby Google Remarketing je společnost Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA.

Účelem služby Google Remarketing je zobrazování reklamy na základě vyhodnocení zájmů. Google Remarketing nám umožňuje zobrazovat prostřednictvím marketingové sítě Googlu nebo na jiných internetových stránkách reklamy upravené podle individuálních potřeb a zájmů uživatelů internetu.

Služba Google Remarketing nastaví v IT systému dotčené osoby cookie. Co to jsou cookies, jsme již vysvětlili výše. Nastavením cookies získává Google možnost opětovného rozpoznání návštěvníka našich internetových stránek, pokud tento návštěvník následně vyvolá internetové stránky, které jsou rovněž členem marketingové sítě Googlu. S každým vyvoláním určité internetové stránky, do níž byla integrována služba Google Remarketing, internetový vyhledávač automaticky identifikuje dotčenou osobu na Googlu. V rámci tohoto technického procesu se Google obeznámí s osobními údaji, jako je IP adresa nebo styl surfování uživatele, které Google mimo jiné používá při zobrazování reklamy na základě vyhodnocení zájmů.

Pomocí cookies se ukládají osobní informace jako například internetové stránky navštěvované dotčenou osobou. Při každé návštěvě našich internetových stránek se tyto osobní údaje včetně IP adresy internetové přípojky dotčené osoby přenášejí do společnosti Google v USA. Tyto osobní údaje Google v USA ukládá. Google poskytuje tyto osobní údaje shromažďované touto technickou metodou za určitých okolností třetím stranám.

Jak již bylo uvedeno výše, může dotčená osoba nastavení cookies naší internetovou stránkou kdykoli zabránit odpovídajícím nastavením používaného prohlížeče, a tím nastavení trvale zakázat. Takové nastavení používaného prohlížeče by zabránilo také nastavení příslušného cookie Googlu v IT systému dotčené osoby. Kromě toho lze cookie nastavené službou Google Analytics kdykoli vymazat pomocí prohlížeče či jiného softwarového programu.

Dotčená osoba má dále možnost zakázat Googlu používání reklamy na základě vyhodnocení zájmů. Dotčena osoba k tomu musí na každém internetovém prohlížeči, který používá, vyvolat odkaz www.google.de/settings/ads a provést tam požadovaná nastavení.

Další informace a platná ustanovení pro ochranu osobních údajů společnosti Google můžete vyvolat na https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/.

19. Ustanovení pro ochranu osobních údajů při používání aplikace Google+

Správce údajů integroval do těchto internetových stránek jako komponentu tlačítko Google+. Google+ je tak zvaná sociální síť. Sociální síť je prostor k setkávání provozovaný na internetu, online společenství, které svým uživatelům umožňuje vzájemně komunikovat a reagovat ve virtuálním prostoru. Sociální síť může sloužit jako platforma pro výměnu názorů a zkušeností nebo internetovému společenství umožňuje zveřejňovat osobní nebo firemní informace. Google+ umožňuje uživatelům této sociální sítě například zhotovení soukromých profilů, nahrávání fotografií a propojení žádostí o přátelství.

Provozovatelem služby Google+ je společnost Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA.

Vyvoláním jednotlivých stránek těchto internetových stránek, které provozuje správce údajů a do kterých bylo integrováno tlačítko Google+, začne prohlížeč v IT systému dotčené osoby automaticky prostřednictvím příslušného tlačítka Google+ stahovat z Googlu schéma příslušného tlačítka Google+. V rámci tohoto technického procesu se Google obeznámí s tím, kterou konkrétní podstránku z našich internetových stránek dotčená osoba navštívila. Detailní informace o službě Google+ lze vyvolat na developers.google.com/+/.

Pokud je dotčená osoba současně přihlášena na Google+, detekuje Google při každém vyvolání naší internetové stránky dotčenou osobou a po celou dobu jejího pobytu na našich internetových stránkách, kterou konkrétní podstránku z našich internetových stránek dotčená osoba navštěvuje. Tyto informace se shromažďují přes tlačítko Google+ a Google je přiřazuje k příslušnému účtu dotčené osoby na Googlu.

Pokud dotčená osoba klikne na tlačítko Google+ integrované na našich internetových stránkách a poskytne tak doporučení Google+1, přiřadí Google tuto informaci do osobního uživatelského účtu dotčené osoby Google+ a tyto osobní údaje uloží. Google uloží doporučení Google+1 dotčené osoby a v souladu s podmínkami, které dotčená osoba akceptovala, je zveřejní. Doporučení Google+1, které poskytne dotčená osoba na těchto internetových stránkách, bude následně uloženo a zpracováno spolu s ostatními osobními údaji, jako je název účtu Google+1 používaný dotčenou osobou a v něm uložená fotografie, v jiných službách Googlu, například ve výsledcích vyhledávání vyhledávače Google, na Google účtu dotčené osoby či na jiných místech, například na internetových stránkách nebo v souvislosti s reklamou. Dále je Google schopen propojit návštěvu na těchto internetových stránkách s jinými osobními údaji uloženými na Googlu. Google zaznamenává tyto osobní informace za účelem zlepšování a optimalizace svých různých služeb.

Google pak prostřednictvím příslušného tlačítka Google+ komponenty vždy obdrží informaci o tom, že dotčená osoba navštívila naše internetové stránky, pokud byla dotčená osoba v okamžiku takového vyvolání současně přihlášena na Google+; děje se tak nezávisle na tom, zda dotčená osoba klikla na tlačítko Google+ či nikoli.

Pokud dotčená osoba považuje předávání osobních údajů na Googlu za nežádoucí, může předávání zabránit tím, že se před vyvoláním našich internetových stránek odhlásí ze svého účtu na Google+.

Další informace a platná ustanovení pro ochranu osobních údajů společnosti Google můžete vyvolat na https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/. Další pokyny Googlu týkající se tlačítka Google+1 můžete vyvolat na https://developers.google.com/+/web/buttons-policy.

20. Ustanovení pro ochranu osobních údajů při používání aplikace Google AdWords

Správce údajů integroval do těchto internetových stránek službu Google AdWords. Google AdWords je služba internetového marketingu, která zadavatelům reklamy umožňuje zobrazovat inzerci jak ve výsledcích vyhledávání vyhledávače Google, tak také v marketingové síti Googlu. Google AdWords umožňuje zadavatelům reklamy stanovit předem určená klíčová slova, pomocí nichž se inzerát ve výsledcích vyhledávání vyhledávače Google zobrazí výslovně jen tehdy, pokud uživatel vyvolá ve vyhledávači výsledky vyhledávání podle klíčových slov. V marketingové síti Google se inzeráty rozdělují pomocí automatického algoritmu při dodržení dříve stanovených klíčových slov na tematicky zaměřené internetové stránky.

Provozovatelem služeb Google AdWords je společnost Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA.

Účelem služby Google AdWords je prezentace našich internetových stránek formou zobrazování reklamy na internetových stránkách třetích firem na základě vyhodnocení zájmu a ve výsledcích vyhledávání vyhledávače Google a zobrazení cizí reklamy na našich internetových stránkách.

Pokud se dotčená osoba dostane na naše internetové stránky pomocí inzerce na Googlu, vloží Google do IT systému dotčené osoby tak zvané konverzní cookie. Co to jsou cookies, jsme již vysvětlili výše. Konverzní cookie ztrácí svou platnost po třiceti dnech a neslouží k identifikaci dotčené osoby. Před uplynutím platnosti se pomocí konverzního cookie sleduje, zda byly na našich internetových stránkách vyvolány určité podstránky, například nákupní košík online nákupního systému. Pomocí konverzního cookie můžeme jak my, tak také Google sledovat, zda dotčená osoba, která se na naše internetové stránky dostala prostřednictvím inzerce AdWords, generovala obrat, tedy zda dokončila nákup zboží nebo jej přerušila.

Údaje a informace shromážděné při používání konverzních cookies Google využívá pro vytvoření statistik návštěvnosti našich internetových stránek. Tyto statistiky návštěvnosti pak používáme ke stanovení celkového počtu uživatelů, kteří se k nám dostali přes inzerci AdWords, tedy úspěchu či neúspěchu příslušné inzerce AdWords a k další optimalizaci inzerce AdWords. Ani naše firma, ani jiní inzerenti služby Google-AdWords nezískají od Googlu žádné informace, pomocí nichž by bylo možné identifikovat dotčenou osobu.

Pomocí konverzních cookies se ukládají osobní informace jako například internetové stránky navštěvované dotčenou osobou. Při každé návštěvě našich internetových stránek se tyto osobní údaje včetně IP adresy internetové přípojky dotčené osoby přenášejí do společnosti Google v USA. Tyto osobní údaje Google v USA ukládá. Google poskytuje tyto osobní údaje shromažďované touto technickou metodou za určitých okolností třetím stranám.

Jak již bylo uvedeno výše, může dotčená osoba nastavení cookies naší internetovou stránkou kdykoli zabránit odpovídajícím nastavením používaného prohlížeče, a tím nastavení trvale zakázat. Takové nastavení používaného prohlížeče by zabránilo také nastavení konverzního cookie Googlu v IT systému dotčené osoby. Kromě toho lze cookie nastavené službou Google AdWords kdykoli vymazat pomocí prohlížeče či jiného softwarového programu.

Dotčená osoba má dále možnost zakázat Googlu používání reklamy na základě vyhodnocení zájmů. Dotčena osoba k tomu musí na každém internetovém prohlížeči, který používá, vyvolat odkaz www.google.de/settings/ads a provést tam požadovaná nastavení.

Další informace a platná ustanovení pro ochranu osobních údajů společnosti Google můžete vyvolat na https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/.

21. Google Tag Manager

Tato stránka využívá Google Tag Manager. Díky této službě lze spravovat značky internetových stránek prostřednictvím jednoho rozhraní. Google Tag Manager implementuje pouze značky. To znamená: Nepoužívají se žádné soubory cookie a nezaznamenávají se žádné osobní údaje. Google Tag Manager spouští jiné značky, které mohou osobní údaje zaznamenávat. Nicméně Google Tag Manager nemá k těmto údajům přístup. Pokud byla na úrovni domény nebo cookies provedena deaktivace, zůstane tato úroveň pro všechny sledovací značky zachována, pokud byly Google Tag Managerem implementovány.

22. Ustanovení pro ochranu osobních údajů při používání aplikace Instagram

Správce údajů integroval do těchto internetových stránek komponenty služby Instagram. Instagram je služba, která je kvalifikována jako audiovizuální platforma a která svým uživatelům umožňuje sdílení fotografií a videí i další zpracování těchto dat na jiných sociálních sítích.

Provozovatelem služby Instagram je společnost Instagram LLC, 1 Hacker Way, Building 14 First Floor, Menlo Park, CA, USA.

Vyvoláním jednotlivých stránek těchto internetových stránek, které provozuje správce údajů a do kterých byla integrována komponenta Instagram (tlačítko Insta), začne prohlížeč v IT systému dotčené osoby automaticky prostřednictvím příslušné komponenty Instagramu stahovat z Instagramu schéma příslušné komponenty. V rámci tohoto technického procesu se Instagram obeznámí s tím, kterou konkrétní podstránku z našich internetových stránek dotčená osoba navštívila.

Pokud je dotčená osoba současně přihlášena na Instagramu, detekuje Instagram při každém vyvolání naší internetové stránky dotčenou osobou a po celou dobu jejího pobytu na našich internetových stránkách, kterou konkrétní podstránku dotčená osoba navštěvuje. Tyto informace se shromažďují přes komponentu Instagramu a Instagram je přiřazuje k příslušnému instagramovému účtu dotčené osoby. Pokud dotčená osoba klikne na tlačítko Instagramu integrované na našich internetových stránkách, budou takto přenesené údaje a informace přiřazeny do osobního uživatelského účtu dotčené osoby na Instagramu a Instagram je uloží a zpracuje.

Instagram pak prostřednictvím příslušné komponenty vždy obdrží informaci o tom, že dotčená osoba navštívila naše internetové stránky, pokud byla dotčená osoba v okamžiku takového vyvolání současně přihlášena na Instagramu; děje se tak nezávisle na tom, zda dotčená osoba klikla na instagramovou komponentu či nikoli. Pokud dotčená osoba považuje předávání těchto informací na Instagram za nežádoucí, může předávání zabránit tím, že se před vyvoláním našich internetových stránek odhlásí ze svého instagramového účtu.

Další informace a platná ustanovení pro ochranu osobních údajů společnosti Instagram můžete vyvolat na https://help.instagram.com/155833707900388 a https://www.instagram.com/about/legal/privacy/.

23. Ustanovení pro ochranu osobních údajů při používání aplikace LinkedIn

Správce údajů integroval do těchto internetových stránek komponenty služby LinkedIn Corporation. LinkedIn je internetová sociální síť, která umožňuje propojení uživatelů se stávajícími obchodními kontakty a vytváření nových obchodních kontaktů. LinkedIn využívá více než 400 milionů registrovaných osob ve více než 200 zemích. LinkedIn je tak aktuálně největší platforma pro obchodní kontakty a jedna z nejvíce navštěvovaných internetových stránek na světě.

Provozovatelem služby LinkedIn je společnost LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court Mountain View, CA 94043, USA. Za záležitosti ochrany osobních údajů mimo USA odpovídá společnost LinkedIn Ireland, Privacy Policy Issues, Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Ireland.

Při každém vyvolání našich internetových stránek vybavených komponentou LinkedIn (LinkedIn Plug in) začne prohlížeč používaný dotčenou osobou prostřednictvím této komponenty stahovat z aplikace LinedIn schéma příslušné komponenty. Další informace o LinkedIn-Plug-Ins můžete vyvolat na https://developer.linkedin.com/plugins. V rámci tohoto technického procesu se LinkedIn obeznámí s tím, kterou konkrétní podstránku z našich internetových stránek dotčená osoba navštívila.

Pokud je dotčená osoba současně přihlášena na LinkedIn, detekuje LinkedIn při každém vyvolání naší internetové stránky dotčenou osobou a po celou dobu jejího pobytu na našich internetových stránkách, kterou konkrétní podstránku z našich internetových stránek dotčená osoba navštěvuje. Tyto informace se shromažďují přes komponentu aplikace LinkedIn a LinkedIn je přiřazuje k příslušnému účtu dotčené osoby. Pokud dotčená osoba klikne na tlačítko LinkedIn integrované na našich internetových stránkách, přiřadí LinkedIn tuto informaci do osobního uživatelského účtu dotčené osoby a tyto osobní údaje uloží.

LinkedIn pak prostřednictvím příslušné komponenty vždy obdrží informaci o tom, že dotčená osoba navštívila naše internetové stránky, pokud byla dotčená osoba v okamžiku takového vyvolání současně přihlášena na LinkedIn; děje se tak nezávisle na tom, zda dotčená osoba klikla na komponentu LinkedIn či nikoli. Pokud dotčená osoba považuje předávání těchto informací na LinkedIn za nežádoucí, může předávání zabránit tím, že se před vyvoláním našich internetových stránek odhlásí ze svého účtu na LinkedIn.

LinkedIn nabízí na https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls možnost odvolat e-mailové zprávy, SMS zprávy a cílenou inzerci a spravovat nastavení inzerce. LinkedIn dále využívá partnery jako Quantcast, Google Analytics, BlueKai, DoubleClick, Nielsen, Comscore, Eloqua a Lotame, kteří mohou nastavovat cookies. Tyto cookies je možné odmítnout na https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy. Platná ustanovení pro ochranu osobních údajů společnosti LinkedIn můžete vyvolat na https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy. Zásady používání cookies společnosti LinkedIn můžete vyvolat na https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy.

24. Ustanovení pro ochranu osobních údajů při používání aplikace Pinterest

Správce údajů integroval do těchto internetových stránek komponenty služby Pinterest Inc. Pinterest je tak zvaná sociální síť. Sociální síť je prostor k setkávání provozovaný na internetu, online společenství, které svým uživatelům umožňuje vzájemně komunikovat a reagovat ve virtuálním prostoru. Sociální síť může sloužit jako platforma pro výměnu názorů a zkušeností nebo internetovému společenství umožňuje zveřejňovat osobní nebo firemní informace. Pinterest umožňuje uživatelům této sociální sítě mimo jiné zveřejňování kolekcí obrázků či fotografií a popisků na virtuálních nástěnkách, které pak mohou jiní uživatelé sdílet nebo komentovat.

Provozovatelem služby Pinterest je společnost Pinterest Inc., 808 Brannan Street, San Francisco, CA 94103, USA.

Vyvoláním jednotlivých stránek těchto internetových stránek, které provozuje správce údajů a do kterých byla integrována komponenta Pinterest (Pinterest Plug-In), začne prohlížeč v IT systému dotčené osoby automaticky prostřednictvím příslušné komponenty Pinterest stahovat z Pinterestu schéma příslušné komponenty Pinterest. Více informací o službě Pinterest lze vyvolat na https://pinterest.com/. V rámci tohoto technického procesu se Pinterest obeznámí s tím, kterou konkrétní podstránku z našich internetových stránek dotčená osoba navštívila.

Pokud je dotčená osoba současně přihlášena na Pinterest, detekuje Pinterest při každém vyvolání naší internetové stránky dotčenou osobou a po celou dobu jejího pobytu na našich internetových stránkách, kterou konkrétní podstránku z našich internetových stránek dotčená osoba navštěvuje. Tyto informace se shromažďují přes komponentu aplikace Pinterest a Pinterest je přiřazuje k příslušnému účtu dotčené osoby. Pokud dotčená osoba klikne na tlačítko Pinterest integrované na našich internetových stránkách, přiřadí Pinterest tuto informaci do osobního uživatelského účtu dotčené osoby a tyto osobní údaje uloží.

Pinterest pak prostřednictvím příslušné komponenty vždy obdrží informaci o tom, že dotčená osoba navštívila naše internetové stránky, pokud byla dotčená osoba v okamžiku takového vyvolání současně přihlášena na Pinterestu; děje se tak nezávisle na tom, zda dotčená osoba klikla na komponentu aplikace Pinterest či nikoli. Pokud dotčená osoba považuje předávání těchto informací na Pinterest za nežádoucí, může předávání zabránit tím, že se před vyvoláním našich internetových stránek odhlásí ze svého účtu na Pinterestu.

Směrnice o ochraně osobních údajů zveřejněná společností Pinterest, kterou můžete vyvolat na https://about.pinterest.com/privacy-policy, poskytuje informace o shromažďování, zpracování a využívání osobních údajů ze strany Pinterestu.

25. Ustanovení pro ochranu osobních údajů při používání aplikace Shariff

Správce údajů integroval do těchto internetových stránek komponentu služby Shariff. Komponenta Shariff poskytuje tlačítka pro sociální média, která jsou v souladu s požadavky na ochranu osobních údajů. Aplikace Shariff byla vyvinuta pro německý počítačový časopis c't a provozuje ji společnost GitHub, Inc.

Vývojářem komponenty je společnost GitHub, Inc. 88 Colin P. Kelly Junior Street, San Francisco, CA 94107, USA.

Osobní údaje poskytované kliknutím na tlačítko se obvykle přenášejí ze sociálních sítí do příslušné sociální sítě už tím, když uživatel navštíví internetové stránky, do nichž bylo integrováno tlačítko sociálních médií. Při používání komponenty Shariff jsou osobní údaje předávány do sociálních sítí teprve tehdy, když návštěvník internetových stránek aktivně klikne na tlačítko sociálních médií. Další informace týkající se komponenty Shariff vám poskytne počítačový časopis c't na https://www.heise.de/newsticker/meldung/Datenschutz-und-Social-Media-Der-c-t-Shariff-ist-im-Einsatz-2470103.html. Cílem použití komponenty Shariff je ochrana osobních údajů návštěvníků našich internetových stránek a zároveň možnost integrace tlačítka pro sociální sítě na našich internetových stránkách.

Další informace a platná ustanovení pro ochranu osobních údajů společnosti GitHub můžete vyvolat na https://help.github.com/articles/github-privacy-policy/.

26. Ustanovení pro ochranu osobních údajů při používání aplikace Twitter

Správce údajů integroval do těchto internetových stránek komponenty služby Twitter. Twitter je mnohojazyčná veřejně přístupná služba microbloggingu, na které mohou uživatelé zveřejňovat a šířit tak zvané tweety, tedy krátké zprávy o rozsahu maximálně 140 znaků. Tyto krátké zprávy si může vyvolat kdokoli, tedy i osoby, které nejsou u Twitteru přihlášeny. Tweety se však zobrazují také tak zvaným sledujícím. Sledující jsou jiní uživatelé Twitteru, kteří sledují tweety příslušného uživatele. Pomocí hashtagů, křížových odkazů a retweetů pak Twitter umožňuje oslovit širší publikum.

Provozovatelem služby Twitter je společnost Twitter, Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA.

Vyvoláním jednotlivých stránek těchto internetových stránek, které provozuje správce údajů a do kterých byla integrována komponenta Twitteru (tlačítko Twitter), začne prohlížeč v IT systému dotčené osoby automaticky prostřednictvím příslušné komponenty Twitteru stahovat z Twitteru schéma příslušné komponenty. Další informace o tlačítku Twitter lze vyvolat na https://about.twitter.com/de/resources/buttons. V rámci tohoto technického procesu se Twitter obeznámí s tím, kterou konkrétní podstránku z našich internetových stránek dotčená osoba navštívila. Účelem integrace komponenty Twitteru je umožnit našim uživatelům šíření obsahu těchto internetových stránek, představit tyto internetové stránky digitálnímu světu a zvýšit množství našich návštěvníků.

Pokud je dotčená osoba současně přihlášena na Twitteru, detekuje Twitter při každém vyvolání naší internetové stránky dotčenou osobou a po celou dobu jejího pobytu na našich internetových stránkách, kterou konkrétní podstránku z našich internetových stránek dotčená osoba navštěvuje. Tyto informace se shromažďují přes komponentu aplikace Twitter a Twitter je přiřazuje k příslušnému účtu dotčené osoby. Pokud dotčená osoba klikne na tlačítko Twitteru integrované na našich internetových stránkách, budou takto přenesené údaje a informace přiřazeny do osobního uživatelského účtu dotčené osoby na Twitteru a Twitter je uloží a zpracuje.

Twitter pak prostřednictvím příslušné komponenty vždy obdrží informaci o tom, že dotčená osoba navštívila naše internetové stránky, pokud byla dotčená osoba v okamžiku takového vyvolání současně přihlášena na Twitteru; děje se tak nezávisle na tom, zda dotčená osoba klikla na komponentu aplikace Twitter či nikoli. Pokud dotčená osoba považuje předávání těchto informací na Twitter za nežádoucí, může předávání zabránit tím, že se před vyvoláním našich internetových stránek odhlásí ze svého účtu na Twitteru.

Platná ustanovení pro ochranu osobních údajů společnosti Twitter můžete vyvolat na twitter.com/privacy.

27. Ustanovení pro ochranu osobních údajů při používání aplikace Xing

Správce údajů integroval do těchto internetových stránek komponenty služby Xing. Xing je internetová sociální síť, která umožňuje propojení uživatelů se stávajícími obchodními kontakty a vytváření nových obchodních kontaktů. Jednotliví uživatelé si mohou v aplikaci Xing založit svůj osobní profil. Firmy mohou například vystavit své profily nebo v aplikaci Xing zveřejňovat nabídky pracovních pozic.

Provozovatelem služby Xing je společnost XING AG, Dammtorstraße 30, 20354 Hamburg, Deutschland.

Vyvoláním jednotlivých stránek těchto internetových stránek, které provozuje správce údajů a do kterých byla integrována komponenta Xing (Xing Plug-In), začne prohlížeč v IT systému dotčené osoby automaticky prostřednictvím příslušné komponenty Xing stahovat z aplikace Xing schéma příslušné komponenty Xing. Další informace o Xing-Plug-Ins můžete vyvolat na https://dev.xing.com/plugins. V rámci tohoto technického procesu se Xing obeznámí s tím, kterou konkrétní podstránku z našich internetových stránek dotčená osoba navštívila.

Pokud je dotčená osoba současně přihlášena na Xingu, detekuje Xing při každém vyvolání naší internetové stránky dotčenou osobou a po celou dobu jejího pobytu na našich internetových stránkách, kterou konkrétní podstránku z našich internetových stránek dotčená osoba navštěvuje. Tyto informace se shromažďují přes komponentu aplikace Xing a Xing je přiřazuje k příslušnému účtu dotčené osoby. Pokud dotčená osoba klikne na tlačítko Xing integrované na našich internetových stránkách, například na tlačítko „Share“ (sdílet), přiřadí Xing tuto informaci do osobního uživatelského účtu dotčené osoby a tyto osobní údaje uloží.

Xing pak prostřednictvím příslušné komponenty vždy obdrží informaci o tom, že dotčená osoba navštívila naše internetové stránky, pokud byla dotčená osoba v okamžiku takového vyvolání současně přihlášena v aplikaci Xing; děje se tak nezávisle na tom, zda dotčená osoba klikla na komponentu aplikace Xing či nikoli. Pokud dotčená osoba považuje předávání těchto informací na Xing za nežádoucí, může předávání zabránit tím, že se před vyvoláním našich internetových stránek odhlásí ze svého účtu na Xingu.

Ustanovení na ochranu osobních údajů zveřejněná společností Xing, která můžete vyvolat na https://www.xing.com/privacy, poskytuje informace o shromažďování, zpracování a využívání osobních údajů ze strany služby Xing. Dále pak Xing zveřejňuje na www.xing.com/app/share pokyny týkající se ochrany osobních údajů pro tlačítko pro sdílení aplikace XING.

28. Ustanovení pro ochranu osobních údajů při používání služby YouTube

Správce údajů integroval do těchto internetových stránek komponenty služby YouTube. YouTube je internetový videoportál, který tvůrcům videí umožňuje jejich bezplatné nahrávání a ostatním uživatelům rovněž jejich bezplatné sledování, hodnocení a komentování. YouTube umožňuje zveřejnění jakýchkoli druhů videí, proto zde lze vyvolat kompletní filmy či televizní pořady, ale také hudební videa, trailery nebo videa, která zhotovili sami uživatelé.

Provozovatelem služby YouTube je společnost YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA. YouTube, LLC je dceřiná společnost firmy Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA.

Vyvoláním jednotlivých stránek těchto internetových stránek, které provozuje správce údajů a do kterých byla integrována komponenta YouTube (video YouTube), začne prohlížeč v IT systému dotčené osoby automaticky prostřednictvím příslušné komponenty YouTube stahovat z YouTube schéma příslušné komponenty. Další informace týkající se služby YouTube můžete vyvolat na https://www.youtube.com/yt/about/de/. V rámci tohoto technického procesu se YouTube a Google obeznámí s tím, kterou konkrétní podstránku z našich internetových stránek dotčená osoba navštívila.

Pokud je dotčená osoba současně přihlášena na YouTube, detekuje YouTube při vyvolání podstránky obsahující video YouTube, kterou konkrétní podstránku z našich internetových stránek dotčená osoba navštěvuje. Tyto informace YouTube a Google shromažďují a přiřazují je k příslušnému účtu dotčené osoby na YouTube.

YouTube a Google pak prostřednictvím příslušné komponenty vždy obdrží informaci o tom, že dotčená osoba navštívila naše internetové stránky, pokud byla dotčená osoba v okamžiku takového vyvolání současně přihlášena v aplikaci YouTube; děje se tak nezávisle na tom, zda dotčená osoba klikla na video YouTube či nikoli. Pokud dotčená osoba považuje předávání těchto informací na YouTube a Google za nežádoucí, může předávání zabránit tím, že se před vyvoláním našich internetových stránek odhlásí ze svého účtu na YouTube.

Ustanovení na ochranu osobních údajů zveřejněná společností YouTube, která můžete vyvolat na https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/, poskytuje informace o shromažďování, zpracování a využívání osobních údajů ze strany YouTube a Googlu.

29. Platební metoda: Ustanovení na ochranu osobních údajů pro PayPal jako platební metodu

Správce údajů integroval do těchto internetových stránek komponenty služby PayPal. PayPal je poskytovatel online platebních služeb. Platby probíhají přes tak zvané účty PayPal, které představují virtuální soukromé či obchodní účty. Kromě toho nabízí aplikace PayPal možnost provádět virtuální platby přes kreditní karty, pokud uživatel nemá svůj PayPal účet. PayPal účet je veden přes e-mailovou adresu, proto neexistuje žádné klasické číslo účtu. PayPal umožňuje provádění online plateb třetím osobám i přijímání plateb. PayPal dále přebírá funkce svěřenského správce a nabízí služby na ochranu kupujících.

Evropskou společností, která PayPal provozuje, je PayPal (Europe) S.à.r.l. & Cie. S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, 2449 Luxembourg, Luxemburg.

Pokud dotčená osoba vybere v průběhu objednávání v našem internetovém obchodě jako možnost platby „PayPal“, přenesou se údaje dotčené osoby automaticky na PayPal. Výběrem této platební metody souhlasí dotčená osoba s předáním osobních údajů potřebných pro provedení platby.

Osobními údaji předávanými do aplikace PayPal jsou zpravidla jméno, příjmení, adresa, e-mailová adresa, IP adresa, telefonní číslo, číslo mobilního telefonu a další údaje potřebné pro provedení platby. Pro realizaci kupní smlouvy jsou rovněž nutné osobní údaje v souvislosti s příslušnou objednávkou.

Cílem předávání dat je vyřízení platby a prevence podvodů. Správce údajů předá aplikaci PayPal osobní údaje především tehdy, pokud pro takové předání existuje oprávněný zájem. Osobní údaje, které si vymění PayPal a správce údajů, předává PayPal za určitých okolností úvěrovým agenturám. Cílem tohoto předání je ověření identity a bonity.

PayPal poskytuje osobní údaje případně také propojených podnikům a poskytovatelům služeb či subdodavatelům, pokud je to nutné pro splnění smluvních závazků, nebo pokud se údaje zpracovávají na zakázku.

Dotčená osoba má možnost svůj souhlas se zpracováním osobních údajů udělený společnosti PayPal kdykoli odvolat. Odvolání nemá vliv na osobní údaje, které se nutně musí zpracovávat, využívat nebo předávat pro realizaci platby (podle smlouvy).

Platná ustanovení společnosti PayPal na ochranu údajů lze vyvolat na https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-full.

30. Právní podklad pro zpracování

Čl. 6 I písm. a DS-GVO slouží naší společnosti jako právní podklad pro procesy zpracování, u kterých požadujeme souhlas pro určitý účel zpracování. Pokud je zpracování osobních údajů nutné pro splnění smlouvy, jejíž jednou smluvní stranou je dotčená osoba, jak je tomu například při procesu zpracování potřebnému pro dodávku zboží nebo poskytování jiných služeb či protiplnění, vychází zpracování z čl. 6 I písm. b DS-GVO. Totéž platí pro procesy zpracování nutné k provedení předsmluvních opatření, například v případě dotazů týkajících se našich produktů nebo služeb. Pokud naše společnost podléhá právnímu závazku, který vyžaduje zpracování osobních údajů, například pro splnění daňových povinností, vychází zpracování z čl. 6 I písm. c DS-GVO. V ojedinělých případech může být zpracování osobních údajů zapotřebí pro ochranu životně důležitých zájmů dotčené osoby nebo jiné fyzické osoby. Například v případě, že se některý návštěvník v naší společnosti zraní a následně je nutné předat jeho jméno, věk, údaje o jeho zdravotní pojišťovně či jiné životně důležité údaje lékaři, nemocnici či jiné třetí osobě. Pak by zpracování vycházelo z čl. 6 I písm. d DS-GVO. Procesy zpracování mohou mimoto vycházet z čl. 6 I písm. f DS-GVO. Z tohoto právního podkladu vychází procesy zpracování, které nejsou evidovány v žádném z výše uvedených právních podkladů, pokud je zpracování nutné pro zachování oprávněného zájmu naší společnosti nebo třetí osoby, jestliže nepřevažují zájmy, základní práva a základní svobody dotčené osoby. Takové procesy zpracování jsou nám umožněny zejména proto, protože byly speciálně zmíněny evropským zákonodárcem. Ten byl toho názoru, že by bylo možné akceptovat oprávněný zájem, pokud je dotčená osoba zákazníkem správce údajů (bod preambule 47 věta 2 DS-GVO).

31. Oprávněné zájmy na zpracování sledované správcem nebo třetí osobou

Pokud zpracování osobních údajů vychází z článku 6 I písm. f DS-GVO, je naším oprávněným zájmem provádění naší obchodní činnosti ve prospěch našich zaměstnanců i vlastníků podílů.

32. Doba, po kterou jsou osobní údaje uloženy

Kritériem pro dobu uložení osobních údajů je příslušná zákonná doba pro uchovávání údajů. Po uplynutí této lhůty jsou příslušné údaje rutinně vymazány, pokud již nejsou nutné pro plnění či uzavření smlouvy.

33. Zákonné či smluvní předpisy pro poskytování osobních údajů; nezbytnost pro uzavření smlouvy; povinnost dotčené osoby poskytnout osobní údaje; možné následky v případě neposkytnutí

Upozorňujeme vás, že poskytování osobních dat je zčásti zákonem předepsáno (např. daňové předpisy), nebo může vyplývat ze smluvních ustanovení (např. údaje o smluvním partnerovi). Pro uzavření smlouvy může být někdy nutné, aby nám dotčená osoba poskytla osobní údaje, které následně musíme zpracovat. Dotčená osoba je například povinna poskytnout osobní údaje v případě, že s ní naše společnost uzavírá smlouvu. Důsledkem neposkytnutí osobních údajů je, že není možné smlouvu s dotčenou osobou uzavřít. Dříve než dotčená osoba poskytne své osobní údaje, musí se obrátit na našeho inspektora ochrany osobních údajů. Náš inspektor ochrany osobních údajů vysvětlí dotčené osobě v jednotlivých případech, zda je poskytnutí osobních údajů zákonem či smluvně předepsáno, nebo zda je nutné pro uzavření smlouvy, zda existuje povinnost poskytnutí osobních údajů, a jaké důsledky by mělo neposkytnutí osobních údajů.

34. Existence automatizovaného rozhodování

Jako odpovědná firma neprovádíme automatizované rozhodování ani profilování.

Toto prohlášení o ochraně osobních údajů vyhotovil generátor prohlášení o ochraně osobních údajů společnosti DGD Deutsche Gesellschaft für Datenschutz GmbH, která působí jako externí inspektor ochrany osobních údajů, ve spolupráci se společností RC GmbH, která recykluje použité počítače, a právnickou kanceláří WILDE BEUGER SOLMECKE | Rechtsanwälte.

Sdílet Tisk
uvex
SAFETY